Biografia:
Praca doktorska:
Udział informacji komputerowej w procesie sterowania produkcją przedsiębiorstwa przemysłowego

Rozprawa habilitacyjna:
Podejście procesowe w modelowaniu informatycznych systemów ewidencji księgowej

Pełnione funkcje
Członek Rady Wydziału Zarządzania

Obszary badawcze:
 • Obszar procesów informacyjno-decyzyjnych sfery zarządzania (identyfikacja problemów decyzyjnych, badanie informacyjnych aspektów podejmowania decyzji w organizacjach, strukturalne uwarunkowania wykorzystania informacji komputerowej w procesie informacyjno-decyzyjnym, układ uprawnień decyzyjnych kierownictwa przedsiębiorstwa przemysłowego i jego uwarunkowania, racjonalność rzeczowa i metodologiczna decyzji),
 • Obszar planowania produkcji (czy szerzej logistyki produkcji) - sfera sterowania przepływem produkcji i sterowania produkcją - moje publikacje w tym obszarze dotyczą w szczególności planowania zadań i obciążeń, bilansowania planowanych zadań ze zdolnością produkcyjną, międzykomórkowego sterowania przepływem produkcji, wewnątrz-komórkowego sterowania przepływem produkcji, ewidencji i kontroli przepływu produkcji - zainteresowanie niniejszym obszarem oznaczało w warstwie informatycznej eksplorację problematyki systemów planowania potrzeb materiałowych MRP,
 • Obszar wsparcia dynamicznych analiz decyzyjnych przez technologie informatyczne odwołujące się do niekonwencjonalnych metod numerycznych, takich jak modelowanie symulacyjne, systemy ekspertowe i systemy hybrydowe - moje publikacje w tym obszarze związane są z dwoma dziedzinami przedmiotowymi, z rachunkowością i z zarządzaniem produkcją,
 • Obszar metod opisu i analizy procesów gospodarczych, a w szczególności metod modelowania tych procesów oraz narzędzi informatyczne umożliwiających takie modelowanie - rozważania w tym obszarze prowadzono w kontekście restrukturyzacji (reengineeringu) procesów organizacji jako metody usprawniania organizacji - ich przedmiotem była w szczególności analiza porównawcza metod modelowania i analizy procesów gospodarczych oraz próba opracowania metodyki realizacji projektów restrukturyzacyjnych w zakresie identyfikacji i modelowania procesów gospodarczych,
 • Obszar metodyki tworzenia informatycznych systemów zarządzania - w szczególności problemy modelowania konceptualnego oraz możliwości jakie stwarza zastosowanie podejścia metodologicznego określanego w obszarze inżynierii oprogramowania mianem obiektowo zorientowanego - opracowanie metody modelowania konceptualnego odwołującej się do paradygmatu obiektowości oraz w rezultacie modelu konceptualnego ewidencji księgowej jako dziedziny przedmiotowej,
 • Obszar zastosowań technologii informatycznych w obszarze rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • Obszar zarządzania i organizacji ochrony środowiska,
 • Obszar integracji aplikacji informatycznych,
 • Obszar funkcjonowania e-administracji.
Badania własne:

Metody rachunkowości zarządczej w obszarze zarządzania procesami biznesowymi
Integracja metod rachunkowości zarządczej – przesłanki, determinanty, przejawy i skutki

Publikacje:
1. Metoda Case-Based Reasoning (CBR) w komputerowym wspomaganiu procesów, w: Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy, red. E.Ziemba, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 32/2011, Poznań 2010, s. 205-216.

2. Modelowanie dziedziny biznesowej według metodyki Domain-Driven Design, w: Systemy Wspomagania Organizacji, red. T.Porębska-Miąc, H.Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010, s.11-22.

3. Zarządzanie wiedzą w jednostkach administracji publicznej przy wykorzystaniu metody Strategicznej Karty Wyników, (współautor: Zbigniew Misiak) w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, red. J.Goliński, A.Kobyliński, A.Sobczak, seria Monografie i Opracowania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010, s.87-101.

4. Kontrowersje dotyczące formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej, e-Gospodarka w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, red. H.Babis, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Ekonomiczne problemy usług nr 58, Szczecin 2010, s.177-184, s.177-184.

5. Komunikacja elektroniczna w obszarze sprawozdawczości finansowej, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach – komunikacja elektroniczna, red. M.Pańkowska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, s. 121-133.

6. Wybrane aspekty regionalnej strategii budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego – stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, tom I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, Ekonomiczne problemy usług nr 67, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 531-539.

7. Funkcjonowanie Biuletynów Informacji Publicznej urzędów gmin województwa wielkopolskiego – wnioski z badań, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego – stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, tom II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 180-187.

8. E-customs trends and resulting challenges for customs authorities, w: Solutions for supporting the processes of administration, logistics and manufacturing, Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2011, pp.147-157.

9. Zarządzanie strategiczne informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego na szczeblu samorządu terytorialnego, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 24/2012, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, s.71-81.

10. Push and pull factors in e-customs implementation, Contemporary and future trends in production management, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (w druku).

11. Monitoring i ewaluacja regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Gospodarka elektroniczna – wyzwania rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s.465-476.

12. Relation of rules, process models and processes, w: Contemporary management – learning and knowledge in business, Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2012, pp.85-97.

13. Odkrywanie procesów jako koncepcja komputerowego wspomagania kreatywności, w: Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, Studia Ekonomiczne 113, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.

14. Systemy Businees Intelligence w zarządzaniu procesami biznesowymi, w: Foresight w przedsiębiorstwach : nauka-technologia-wdrożenie, red. K. Borodako, M. Nowosielski, Instytut Zachodni w Poznaniu 2012, s.95-109.

15. Standaryzacja elektronicznej sprawozdawczości finansowej, w: Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy. Wybrane aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 40/2012, s.65-78.

16. Procesowy model ewidencji księgowej, w: Studia Oeconomica Posnaniensia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (w druku).

17. Outsourcing of accounting: selected aspects of knowledge management, w: Knowledge Management Conference (KM 2013), Proceedings, ed. J. Yerby, International Institute for Applied Knowledge Management, 2013, pp.168-177.

18. Technologia Business Intelligence jako środowisko kontroli zarządczej procesów biznesowych, w: Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 289 (w druku).

19. Extracting Process-Related Information From ERP Systems For Process Discovery, w: Research in Logistics & Production, Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2013 (w druku).

Dydaktyka:
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunek kosztów
 • Technologie informatyczne w rachunkowości
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Hobby:

Teatr

Historia Poznania i Wielkopolski

Sport (czynnie – koszykówka)