WYKSZTAŁCENIE:
1997 - Profesor tytularny
1993 - Dok
tor habilitowany nauk ekonomicznych
1978 - Doktor nauk ekonomicznych
1976 - Magister prawa
1973 - Magister ekonomii


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2013 - ... Kierownik Katedry Rachunkowości UEP
1976 - ... Pracownik naukowo-dydaktyczny UEP (wcześniej AE w Poznaniu), obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Rachunkowości
2008 - ... Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
2008 - ... Ekspert gospodarczy BCC
2007 - 2010 Wiceprzewodnicząca Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
2005 - 2010 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
2007 - 2008 Przewodnicząca Grupy Ekspertów ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw EFAA (European Federation of Accountants and Auditors)
2007 - 2008 Przewodnicząca Komisji ds. Szkolnictwa Wyższego Business Centre Club
2001 Minister Skarbu Państwa
2000 - 2001 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
1998 - 2000 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
1993 - 1998 Kierownik Katedry Rachunkowości AE w Poznaniu
1987 - 1989 Wykładowca w Department of Economics, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria.


ODZNACZENIA I NAGRODY:

2010 - Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa wielkopolskiego nadana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
2007 - Nagroda zbiorowa Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu II stopnia w dziedzinie osiągnięć naukowych za monografię Wyzwania wobec polityki gospodarczej. Polska na początku XXI wieku
2006 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za działalność zawodową w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, a w szczególności za pierwsze powojenne policzenie majątku Skarbu Państwa, przyznany przez Prezydenta RP
2006 - Dyplom Honorowy za szczególne zasługi dla rozwoju audytu i kontroli wewnętrznej w Polsce nadany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
2006 - Medal Centesimus Annus za szczególny wkład pracy w rozwój i promowanie Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wielkopolski SKwP w Poznaniu
2006 - Godność „Lidera Pracy Organicznej" oraz Statuetka „Honorowego Hipolita” nadane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
2000 - Komandor Narodowego Orderu Zasług Republiki Francuskiej
1997 - Nagroda zbiorowa Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu I stopnia za podręcznik Rachunkowość zarządcza
1997 - Złota Odznaka Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznana przez Zarząd Główny SKwP
1997 - Medal za wybitny udział w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznany przez Prezydium Zarządu Odziału Okręgowego SKwP w Poznaniu
1993 - Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu I stopnia za najlepszą pracę Wycena przedsiębiorstw w warunkach inflacji
1993 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nagroda im. S. Skrzywana za najlepszą pracę z zakresu rachunkowości Wycena przedsiębiorstw w warunkach inflacji
1978 - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za indywidualną pracę naukową

Funkcje pełnione obecnie na UEP:

Kierownik Katedry Rachunkowości
Kierownik Studiów Podyplomowych "Rachunkowość gospodarstw rolnych"
Kierownik Studiów Podyplomowych "Rachunkowość"


Funkcje pełnione w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych:

2009 - ... Członek Komitetu ds. Krajów Rozwijających się przy Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
2009 - ... Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
2009 - 2012 Przedstawiciel porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej grup Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)
2009 Ekspert gospodarczy Business Centre Club
2005 - 2010 Wiceprzewodnicząca Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
2005 - 2010 Rektor Wyższej Szkoły Rachunkowości i Handlu z siedzibą w Poznaniu
2007 - 2008 Przewodnicząca Grupy Ekspertów ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw EFAA (European Federation of Accountants and Auditors)
2006 - 2007 Przewodnicząca Komisji ds. Szkolnictwa Wyższego Business Centre Club

Problematyka badawcza:
 • Teoria rachunkowości
 • Podstawy metodologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne rachunkowości
 • Rachunkowość międzynarodowa, w tym MSR/MSSF
 • Rachunkowość finansowa, w tym metody i zasady wyceny bilansowej
Publikacje:
Prace awansowe:
Wartość firmy, PWE, 1997 (książka profesorska).
Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1993 (rozprawa habilitacyjna).
Ochrona ubezpieczeniowa osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1978 (praca doktorska, promotor: prof. zw. dr hab. Lucjan Pokorzyński).


Oryginalne prace twórcze:
 • Czy rachunkowość to już nauka społeczna, w: Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Nowa definicja "zawodowego księgowego" - propozycja IFAC, Rachunkowość, nr 4, 2013.
 • Geopolityka rachunkowości, czyli o zmierzchu rachunkowości, którą znamy, w: Gierusz J., Martyniuk T. (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Tom 1, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
 • Accounting on Demand, w: Frąckowiak W., Kochalski C. (red.), Modern Managerial Finance: New Trends and Research Areas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.
 • Audyt śledczy - pojęcie i zakres, w: Gabrusewicz W. (red.), Audyt w systemie kontroli, KIBR, Poznań 2010.
 • (red.) Rachunkowość zaawansowana: Część I Zaawansowana rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia; Część II. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; Część III. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2010. Autorstwo rozdziałów: Kierunki rozwoju rachunkowości; Rezerwy; Rachunkowość ochrony środowiska; Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości.
 • Czy przewidywanie przyszłości ma przyszłość, czyli co wyznacza wartość akcji, w: Buk H., Kostur A. (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009.
 • (red.) Czy to kryzys, czy recesja?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2009.
 • Rachunkowość na zakręcie - dylematy, w: Dyhdalewicz A., Klamecka-Roszkowska G., Sikorski J. (red.), Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2008.
 • Etyka w biznesie i rachunkowości, w: Kamela-Sowińska A. (red.), Zeszyty Naukowe 2007. Etyka w procesie kształcenia i gospodarowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2007.
 • Rachunkowość na zakręcie, w: Rachunkowość wczoraj - dziś - jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 • Standardy rachunkowości. Rzeczywistość czy wyobraźnia, w: Gabrusewicz W. (red.), Standardy rachunkowości - szansa czy zagrożenie, KIBR, Poznań 2006.
 • Co zarządy i rady nadzorcze o Międzynarodowych Standardach wiedzieć powinny?, Konferencja Instytutu Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2006.
 • Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2006.
 • Wpływ MSR/MSSF na polską rachunkowość, Roczna Konferencja Rachunkowości, Wydawnictwo SKwP, 2005.
 • Od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej, w: Nauka i polityka, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Andrzeja Wiszniewskiego, 2005.
 • Źródła polskiego „Enronu”, w: Zarządzanie finansami, mierzenie wyników, wycena przedsiębiorstw, t. I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Krajowe problemy z wdrażaniem MSSF, w: Skutki wdrażania obowiązku stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w UE od roku 2005. Zarządzanie zmianą, Konferencja SKwP International Accounting Standards Board, PriceWaterhouseCoopers, Warszawa 2003.
 • Rachunkowość od antropologii do międzynarodowych standardów, w: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2002.
 • Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, pod red. A. Kameli-Sowińskiej, Difin – Warszawa 2002.
 • Metody wyceny przedsiębiorstw i Mienie Skarbu Państwa, hasła w Encyklopedii rachunkowości, PWN, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
 • Przesłanki ewidencji i zasady wyceny majątku Skarbu Państwa na potrzeby udziału obywateli w alokacji kapitału w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego, w: Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego, Norberinum, Lublin 2000.
 • Prywatyzacja bezpośrednia w Polsce do 2001 r., w: materiale konferencyjnym Rola prywatyzacji bezpośredniej w procesie transformacji własnościowej polskiej gospodarki, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 1999.
 • Polska rachunkowość na tle międzynarodowych uregulowań rachunkowości, czyli patriotyzm w dobie globalizacji, w: Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych na progu XXI wieku, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, 2000.
 • Wartość kapitału, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 1999.
 • Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1997 (współautorzy W.Gabrusewicz, H.Poetschke).
 • Wycena przedsiębiorstw w Polsce, nauka i polityka, referat wygłoszony na konferencji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Stowarzyszenia Biegłych Walii i Szkocji, Warszawa 1998.
 • Rola przekształceń własnościowych w procesie dostosowawczym. Program prywatyzacji do 2001 r., w: materiale konferencyjnym Agencji Prywatyzacji i Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych NOT pt. Przedsiębiorstwa w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 1998.
 • Możliwość współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauczania rachunkowości zarządczej, Konferencja: Internacjonalizacja nauk o zarządzaniu – doświadczenia, dylematy, Uniwersytet Łódzki, 1995.
 • Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1992.
 • Metody wyceny przedsiębiorstw i ich składników majątkowych, Rachunkowość 1992, nr 6 i 7, 1992.
 • Przedmiot wyceny w procesie prywatyzacji w Polsce, Rachunkowość, nr 3, 1992.
 • Kryteria wyboru metody wyceny przedsiębiorstw państwowych na potrzeby prywatyzacji w Polsce w świetle dotychczasowej praktyki, w: Problemy adaptacji nowych regulacji w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, 1991 (współautorzy: J.Jarugowa, J.Szczepaniak, J.Sobańska, R.Sochacka, Z.Podlasiak, E.Walinska, J.Gorgolewski).
 • Ewolucja planów kont w 35-leciu PRL, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 101, 1982 (współautor: L.Bielówka).
 • Podstawy prawne roszczeń osób trzecich do ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Studia Ubezpieczeniowe, T.VI, PWN, Warszawa-Poznań 1982.
 • Ochrona ubezpieczeniowa osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w systemach prawnych Norwegii i Finlandii, Studia Ubezpieczeniowe, PWE, T.V, Warszawa-Poznań 1981.
 • Funkcjonalny charakter przemian ubezpieczeń komunikacyjnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,nr 4, Poznań 1979.
 • Sytuacja prawna osób poszkodowanych w wypadkach drogowych na tle actio directa w systemach prawnych Europy Zachodniej, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 9 i 10, Warszawa 1978.
 • Trendy światowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych a praktyka polska, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1, Warszawa 1978.
 • Konwencja europejska o obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4, Warszawa 1977.
 • Ochrona ubezpieczeniowa ofiar wypadków drogowych w Finlandii i Norwegii, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 7, Warszawa 1976.
Dydaktyka:
PROWADZONE ZAJĘCIA
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Międzynarodowe standardy rachunkowości
Wartość firmy i metody wyceny przedsiębiorstw
Kapitały w spółkach prawa handlowego
Współczesne problemy rachunkowości (studia III stopnia)
Seminarium magisterskie z rachunkowości przedsiębiorstw
Seminarium doktorskie

WYPROMOWANE PRACE DOKTORSKIE
-Model skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce, Tomasz Kostrzewa, 2009.
-Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Tomasz Gabrusewicz, 2008.
-Rachunek kosztów docelowych jako instrument kreowania wartości przedsiębiorstwa, Marek Masztalerz, 2007.
-Ocena i kierunki zmian publicznego nadzoru i kontroli nad sprawozdaniami finansowymi, Piotr Gut, 2006.
-Dostosowywanie uregulowań kapitału własnego w polskim prawie bilansowym do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Joanna Błażyńska, 2003.
-Rachunek kosztów działań jako narzędzie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, Remigiusz Napiecek, 2001.
-Czynniki determinujące ustanie zasady kontynuacji działania w rachunkowości, Łukasz Kononowicz, 2000.
-Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych dla potrzeb zarządzania jednostką gospodarczą, Katarzyna Kuśnierek, 2000.
-Rachunek kosztów jako narzędzie controllingu przedsiębiorstwa, Czesław Schejn, 1998.
-Ocena możliwości zastosowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w holdingach w Polsce, Marzena Remlein, 1996.
-Wpływ ewidencji i rozliczania rezerw na obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, Maria Kiedrowska, 1996.

Hobby:
-muzyka operowa
-nurkowanie
-pisanie "lekkich" i łatwych w odbiorze tekstów ekonomicznych, czego przykładem jest mój artykuł z 2008r. zatytułowany "Nie modlić się do PKB"