WYKSZTAŁCENIE:
1997 - Profesor tytularny
1993 - Dok
tor habilitowany nauk ekonomicznych
1978 - Doktor nauk ekonomicznych
1976 - Magister prawa
1973 - Magister ekonomii


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2013 - ... Kierownik Katedry Rachunkowości UEP
1976 - ... Pracownik naukowo-dydaktyczny UEP (wcześniej AE w Poznaniu), obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Rachunkowości
2008 - ... Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
2008 - 2010 Ekspert gospodarczy BCC
2007 - 2010 Wiceprzewodnicząca Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
2005 - 2010 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
2007 - 2008 Przewodnicząca Grupy Ekspertów ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw EFAA (European Federation of Accountants and Auditors)
2007 - 2008 Przewodnicząca Komisji ds. Szkolnictwa Wyższego Business Centre Club
2001 Minister Skarbu Państwa
2000 - 2001 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
1998 - 2000 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
1993 - 1998 Kierownik Katedry Rachunkowości AE w Poznaniu
1987 - 1989 Wykładowca w Department of Economics, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria.


ODZNACZENIA I NAGRODY:

2015 - Tytul "Zasłużona dla Korporacji Biegłych Rewidentów"

2010 - Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa wielkopolskiego nadana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
2007 - Nagroda zbiorowa Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu II stopnia w dziedzinie osiągnięć naukowych za monografię Wyzwania wobec polityki gospodarczej. Polska na początku XXI wieku
2006 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za działalność zawodową w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, a w szczególności za pierwsze powojenne policzenie majątku Skarbu Państwa, przyznany przez Prezydenta RP
2006 - Dyplom Honorowy za szczególne zasługi dla rozwoju audytu i kontroli wewnętrznej w Polsce nadany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
2006 - Medal Centesimus Annus za szczególny wkład pracy w rozwój i promowanie Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wielkopolski SKwP w Poznaniu
2006 - Godność „Lidera Pracy Organicznej" oraz Statuetka „Honorowego Hipolita” nadane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
2000 - Komandor Narodowego Orderu Zasług Republiki Francuskiej
1997 - Nagroda zbiorowa Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu I stopnia za podręcznik Rachunkowość zarządcza
1997 - Złota Odznaka Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznana przez Zarząd Główny SKwP
1997 - Medal za wybitny udział w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznany przez Prezydium Zarządu Odziału Okręgowego SKwP w Poznaniu
1993 - Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu I stopnia za najlepszą pracę Wycena przedsiębiorstw w warunkach inflacji
1993 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nagroda im. S. Skrzywana za najlepszą pracę z zakresu rachunkowości Wycena przedsiębiorstw w warunkach inflacji
1978 - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za indywidualną pracę naukową


Funkcje pełnione obecnie na UEP:

Kierownik Katedry Rachunkowości
Kierownik Studiów Podyplomowych "Rachunkowość"
Kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość i podatki w małych i średnich przedsiębiorstwach"
Członek Senatu UEP. kadencja 2016 – 2020
Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia. kadencja 2016-2020
Członek Rady Wydziału Zarządzania 1993-.....
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Naukowego Wydziału Zarządzania UEP 2013…..


Funkcje pełnione w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych:
2015-2018 Członek Kapituły Medalu KIBR
2009 - ... Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
2009 - 2015 Członek Komitetu ds. Krajów Rozwijających się przy Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
2009 - 2012 Przedstawiciel porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej grup Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)
2009 Ekspert gospodarczy Business Centre Club
2005 - 2010 Wiceprzewodnicząca Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
2005 - 2010 Rektor Wyższej Szkoły Rachunkowości i Handlu z siedzibą w Poznaniu
2007 - 2008 Przewodnicząca Grupy Ekspertów ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw EFAA (European Federation of Accountants and Auditors)
2006 - 2007 Przewodnicząca Komisji ds. Szkolnictwa Wyższego Business Centre Club

Problematyka badawcza:
  • Teoria rachunkowości
  • Podstawy metodologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne rachunkowości
  • Rachunkowość międzynarodowa, w tym MSR/MSSF
  • Rachunkowość finansowa, w tym metody i zasady wyceny bilansowej
Publikacje:
Prace awansowe:
Wartość firmy, PWE, 1997 (książka profesorska).
Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1993 (rozprawa habilitacyjna).
Ochrona ubezpieczeniowa osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1978 (praca doktorska, promotor: prof. zw. dr hab. Lucjan Pokorzyński).

Oryginalne prace twórcze:

- Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości w: Aldona Kamela-Sowińska (red.), Finansyzacja i jej wpływ na globalny rozwój sprawozdawczości finansowej. Wybrane prace z dorobku naukowego Katedry

Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za lata 2007-2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 19-29.

-Istota i rola rachunkowości zarządczej w systemie współczesnej rachunkowości w: Aldona Kamela-Sowińska, Małgorzata Macuda (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2017 

-Rachunkowość a geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Rachunkowość, 6, s. 5-14, 2017 

- Rola środowiska akademickiego w kontradyktoryjnym procesie karnym w Polsce po zmianie kodeksu postępowania karnego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu  Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 284, s. 214-222, 2016 
- Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia,    854, s. 981-991.
- Obrót gospodarczy jako dobro prawnie chronione przez ustawę o rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, s. 142-149.
- Skutki ekonomicznej realizacji umowy społecznej jako podstawy raportów CSR, Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (1), s. 68-85, 2015
- Interes publiczny czy interes społeczny? Co chroni rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 396, s. 77-84, 2015
- Accounting Integration Issues of EU Member States, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10 (2), s. 223-236, 2015 
- Globalne determinanty wartości we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 76, s. 27-38, 2014
- Od rachunkowości do opisu gospodarczego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 77, s. 107-116, 2014
- Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOW Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 4, s. 61-72, 2014
- Sekurytyzacja jako metoda oddłużenia polskich szpitali, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67(804, s. 911-920, 2014
- Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 329, s. 145-151, 2014 
- Czy rachunkowość to już nauka społeczna, w: Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
- Nowa definicja "zawodowego księgowego" - propozycja IFAC, Rachunkowość, nr 4, 2013.
- Dylematy integracji rachunkowości w krajach Unii Europejskiej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 8(257), s. 20-31, 2013
- Geopolityka rachunkowości, czyli o zmierzchu rachunkowości, którą znamy, w: Gierusz J., Martyniuk T. (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Tom 1, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
- Accounting on Demand, w: Frąckowiak W., Kochalski C. (red.), Modern Managerial Finance: New Trends and Research Areas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.
- Audyt śledczy - pojęcie i zakres, w: Gabrusewicz W. (red.), Audyt w systemie kontroli, KIBR, Poznań 2010.
- (red.) Rachunkowość zaawansowana: Część I Zaawansowana rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia; Część II. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; Część III. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2010. Autorstwo rozdziałów: Kierunki rozwoju rachunkowości; Rezerwy; Rachunkowość ochrony środowiska; Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości.
 

Dydaktyka:
PROWADZONE ZAJĘCIA
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Międzynarodowe standardy rachunkowości
Kapitały w spółkach prawa handlowego
Współczesne problemy rachunkowości (studia III stopnia)
Seminarium magisterskie z rachunkowości przedsiębiorstw
Seminarium doktorskie
WYPROMOWANE PRACE DOKTORSKIE
-Wycena kosztów społecznych przedsiębiorstwa wydobywczego, Ewelina Kuberska, 2018
- Determinanty stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przedsiębiorstwach niefinansowych, Marta Mazurowska, 2017
-Wycena i prezentacja kapitału intelektualnego w sprawozdaniu finansowym, Karolina Kwiecińska 2015

-Sprawozdanie z instrumentów finansowych narzędziem ochrony interesu publicznego, Dawid Garstecki, 2013
-Model skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce, Tomasz Kostrzewa, 2009.
-Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Tomasz Gabrusewicz, 2008.
-Rachunek kosztów docelowych jako instrument kreowania wartości przedsiębiorstwa, Marek Masztalerz, 2007.
-Ocena i kierunki zmian publicznego nadzoru i kontroli nad sprawozdaniami finansowymi, Piotr Gut, 2006.
-Dostosowywanie uregulowań kapitału własnego w polskim prawie bilansowym do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Joanna Błażyńska, 2003.
-Rachunek kosztów działań jako narzędzie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, Remigiusz Napiecek, 2001.
-Czynniki determinujące ustanie zasady kontynuacji działania w rachunkowości, Łukasz Kononowicz, 2000.
-Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych dla potrzeb zarządzania jednostką gospodarczą, Katarzyna Kuśnierek, 2000.
-Rachunek kosztów jako narzędzie controllingu przedsiębiorstwa, Czesław Schejn, 1998.
-Ocena możliwości zastosowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w holdingach w Polsce, Marzena Remlein, 1996.
-Wpływ ewidencji i rozliczania rezerw na obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, Maria Kiedrowska, 1996.

Hobby:
-muzyka operowa