Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

wynajmie powierzchnię 58,74 m2

z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe lub magazynowe

przy ul. Andrzejewskiego w Poznaniu

Zainteresowanych współpracą prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie w terminie do 11 sierpnia 2017 roku w pokoju nr 016 w budynku B (Kancelaria UEP) z dopiskiem: „Oferta na najem powierzchni przy ul. Andrzejewskiego”. Przedmiotem najmu jest powierzchnia oznaczona na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Każdy z oferentów ma możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Domu Studenckiego „Atol” – mgr. inż. Jarosławem Wojciechowskim (nr tel. 61 639-27-36).

1. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia w wyżej wymienionym terminie oferty zawierającej co najmniej:

* nazwę i adres oferenta, dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,

* ogólną prezentację oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności i ewentualnymi referencjami,

* aktualny wydruk z właściwego rejestru sądowego albo wydruk wpisu z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej RP - CEIDG,

* aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

* proponowaną stawkę czynszu najmu – za 1 m2/m-c netto oraz sposób aranżacji powierzchni.

2. Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

3. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań.

5. Składający ofertę związany jest jej treścią do czasu zawarcia umowy najmu.

Przewidywane rozpoczęcie działalności – wrzesień 2017 roku.

Najemca będzie utrzymywał wynajmowaną powierzchnię w należytym stanie technicznym, a także będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponosił odpowiedzialność z tego tytułu.

Przy ocenie ofert Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie brał pod uwagę wysokość proponowanego czynszu najmu i proponowany zakres działalności prowadzonej w przedmiocie najmu.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty, unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje oferentowi żadne roszczenie przeciwko Uczelni.

KANCLERZ

(mgr Wojciech Zalewski)