Współpraca

Wynajem powierzchni w budynku Collegium Altum

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 wynajmie powierzchnie w budynku Collegium Altum

przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Poznaniu

z przeznaczeniem na prowadzenie usług reprograficznych

w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zainteresowanych współpracą prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie w terminie do 30 czerwca 2017 roku w pokoju nr 016 w budynku B (Kancelaria UEP) z dopiskiem: „Oferta na najem powierzchni w budynku CA”.


Każdy z oferentów ma możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Zarządzania Infrastrukturą – mgr. inż. Waldemarem Bilskim (nr tel. 61 854 30 67).

 

1. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia w wyżej wymienionym terminie oferty zawierającej:

  • nazwę i adres oferenta, aktualny wydruk z właściwego rejestru sądowego albo wydruk wpisuz centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej RP - CEIDG,
  • aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  • stawkę czynszu najmu – za 1 m2/m-c netto.

2.   Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii,  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

3.    Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

4.    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań.

5.    Składający ofertę związany jest jej treścią do czasu zawarcia umowy najmu.

 

Przewidywane rozpoczęcie działalności – od września 2017 roku. Najemca będzie świadczył usługi
w godzinach: 10 – 18 (obsługa) i 8.30 – 19.30 (samoobsługa).


Najemca będzie zobowiązany do wyposażenia punktu na własny koszt w niezbędny sprzęt do prowadzenia objętej umową działalności, który pozostanie własnością Najemcy, zgodnie z wymogami sanitarnymi i technologicznymi. Najemca przed wyposażeniem punktu jest zobowiązany do ustalenia wyposażenia i wystroju z Wynajmującym.

Najemca będzie prowadził powyższą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Najemca będzie utrzymywał wynajmowaną powierzchnię w należytym stanie technicznym, a także będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponosił odpowiedzialność z tego tytułu.

 

Przy ocenie ofert Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie brał pod uwagę wysokość proponowanego czynszu najmu i proponowany zakres działalności.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty, unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje oferentowi żadne roszczenie przeciwko Uczelni.

                                         

KANCLERZ

(mgr Wojciech Zalewski)