DWIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  PRZY PRZEPISANIU OCENY Z WF :


1. Studenci posiadający zaliczenie z wychowania fizycznego  z  naszej lub innej Uczelni, mają obowiązek zapisania się do wybranej przez siebie grupy drogą elektroniczną a następnie w ciągu pierwszych dwóch tygodni semestr stawić się osobiście w celu przedstawienia dokumentu . Ocena na zaliczenie semestru będzie wpisywana w czasie sesji.


2. Studenci przepisujący ocenę zobowiązani są do odbycia 3 zajęć (zajęcia czynnie ćwiczone czyli nie mogą to być pierwsze ani ostatnie zajęcia) oraz mogą być skierowani do pomocy przy organizacji imprez sportowych).

Przepisanie ocen studentom zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami przysługuje jedynie tym, którzy posiadają z Wf-u (wpis w indeksie) ocenę 4,0 lub wyższą; Pozostali studenci są zobligowani zaliczać przedmiot na zasadach ogólnych.