Wymagania dotyczący zasad odbywania zajęć z wychowania fizycznego

przez studentów UEP.

 
Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym. Studenci mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:


-zajęcia ogólne z wychowania fizycznego (siłownia),
-zajęcia sportowo – rekreacyjne ( specjalistyczne):
  • piłka siatkowa,
  • koszykówka,
  • fitness,
  • pływanie,
  • futsal,
  • tenis stołowy
  • tenis
  • badminton
  • nordic working
  • karate
            -udział w zajęciach sekcji sportowych KU AZS prowadzonych przez pracowników-trenerów Swfis UEP.


 1.  Obligatoryjnymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci I roku studiów dziennych oraz studenci mający obowiązek zaliczenia zajęć              sportowych w ramach wymogów programowych swoich kierunków. 
2.  Każdy student ma obowiązek zaliczenia 2 semestrów zajęć ( 30 zajęć- po 15 w każdym semestrze ).
3. Student w danym semestrze musi zapisać się i uczęszczać na wybraną przez siebie grupę dydaktyczną lub sportową prowadzoną                    
    przez Studium W.F.  W przypadku chęci uczestnictwa w większej ilości zajęć dodatkowe terminy wymagają uzgodnienia z prowadzącym oraz opłaty       w kwocie 15 zł za semestr za każde dodatkowe zajęcia (płatne na konto uczelni ).
   BZ WBK IV ODDZIAŁ  nr konta 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918
UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
4.  Student dokonuje zapisu do grupy dydaktycznej poprzez rejestrację internetową (termin rejestracji podany jest przez Sekretariat na
     stronie internetowej Studium www.swfis.ue.poznan.pl  lub ue.poznan.pl – Życie studenckie – Sport – Studium Wychowania Fizycznego
     i Sportu).
5.  W trakcie odbywania zajęć obowiązuje strój sportowy adekwatny do dyscypliny sportu podany przez prowadzącego.
6.  W celu uzyskania zaliczenia semestru obowiązkiem studenta jest czynne uczestnictwo w minimum 13 zajęciach. W semestrze student  
        ma prawo  do  jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.
7  .Honorowane przez nauczycieli akademickich są tylko zwolnienia lekarskie i uczelniane (zwolnienie rektorskie lub dziekańskie).
8.  W przypadku 3 kolejnych nieusprawiedliwionych zajęć student jest wykreślony przez prowadzącego z grupy
9.  Uzupełnianie zaległości student winien dokonać w okresie do dwóch tygodni od dnia pojawienia się na zajęciach. W ciągu dnia student 
        może  uczestniczyć w jednych zajęciach.
10  Zaliczenia semestru z wpisem  protokołu studenta (zal. lub brak zaliczenia) dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący dane zajęcia w 
         ostatnim tygodniu semestru. 
11.  Warunkami otrzymania zaliczenia są:
        - systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
        - aktywność i odpowiednie zachowanie w trakcie zajęć,
        - znajomość przepisów i organizacji zawodów odnośnie danej dyscypliny sportu,
        - w przypadku uczestnictwa na zajęciach w siłowni przygotowanie i zaliczenie indywidualnego programu ćwiczebnego.
12. Nie zaliczenie semestru z winy studenta powoduje konieczność ubiegania się o zgodę na uzupełnienie lub powtórzenie semestru. Po uzyskaniu   takiej możliwości student zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty zgodnej z decyzją Senatu według załącznika do uchwały  nr 93 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku.
13.  Studenci ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi lub rocznymi zobowiązani są w okresie 2 tygodni od rozpoczęcia semestru zgłosić
    się u prowadzącego grupę gier planszowych. Po przedstawieniu dokumentacji uprawniającej do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego winni             uczestniczyć w zajęciach danej grupy. Dodatkowym elementem jest uczestnictwo w organizacji przynajmniej jednej masowej imprezy sportowej             organizowanej przez Swis i KU AZS.
14.  Studenci mający zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego w latach poprzednich (inny wydział, inna uczelnia) mają obowiązek w ciągu pierwszych       dwóch tygodni roku akademickiego rejestracji internetowej i przedstawienia prowadzącemu daną grupę dydaktyczną dokumentu uprawniającego          do przepisania oceny(przepisaniu podlegają tylko oceny db i bdb. Przepisujący mają obowiązek do udziału minimum w 3 zajęciach w semestrze (nie  licząc pierwszych i ostatnich zajęć).
15.  Prowadzący podczas pierwszych zajęć w semestrze określa i podaje do wiadomości szczegółowe warunki zaliczenia.
16.  Na każdym rodzaju zajęć w pierwszym tygodniu semestru prowadzący zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dotyczące bhp na zajęciach oraz        omówić zasady organizacyjne zajęć.
 17. Studenci którzy po weryfikacji dostaną się do sekcji sportowych prowadzonych przez trenerów-pracowników SWFiS otrzymują zaliczenie końcowe        semestru lub roku u trenerów danej reprezentacji.
 18.  W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik SWFiS UEP.