Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że od 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie nowy Regulamin organizacyjny administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zmiana ma na celu optymalizację procesów i usystematyzowanie struktury organizacyjnej administracji UEP, zarówno pod kątem usprawnienia mechanizmów jejdziałania, jak i wdrożenia idei ciągłego doskonalenia organizacyjnego.


Zmierzając do osiągnięcia możliwie największej efektywności administracji centralnej i pełnej zastępowalności, zrezygnowano z dotychczasowego formalnego podziału (przyporządkowania) jednostek organizacyjnych w pionie kanclerza, na rzecz modelu dzielenia się realizacją bieżących zadań pomiędzy kanclerzem a zastępcą kanclerza niebędącym kwestorem.


Ponadto stosownie do postanowień nowego Regulaminu:


  1. zmianie ulegnie sposób realizacji zamówień na usługi i dostawy, poprzez przeniesienie zadań będących dotychczas w kompetencjach Działu Organizacyjnego i Zamówień Publicznych (w zakresie zamówień) i Działu Zaopatrzenia do nowej jednostki organizacyjnej – Działu Zamówień Publicznych;
  2. utworzono odrębny Dział Organizacyjny, do którego włączono: Zespół ds. administracyjnych, Kancelarię, Archiwum oraz stanowisko ds. nieruchomości;
  3. ujednolicono podejście do zagadnień związanych ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i infrastrukturą sieciową, poprzez przeniesienie zadań w zakresie dostaw i usług związanych z aparaturą z dotychczasowego Działu ds. Aparatury do Działu Zamówień Publicznych, natomiast zadania dotyczące obsługi i wsparcia użytkowników sprzętu komputerowego i AV oraz oprogramowania zostaną przejęte przez zreorganizowane Centrum Informatyki, które podlegać będzie teraz Kanclerzowi UEP;
  4. nastąpi połączenie Działu Spraw Pracowniczych, Zespołu Płac i Samodzielnej Sekcji Socjalnej w jedną jednostkę organizacyjną;
  5. w celu usprawnienia procesów zarządzania finansami Uczelni, utworzono nową jednostkę – Dział Rachunkowości Zarządczej, realizującą zadania dotychczasowego Zespołu Planowania i Sprawozdawczości oraz Zespołu ds. Controllingu
  6. Dział Spraw Studenckich zostanie przeniesiony z pionu kanclerza do pionu prorektora ds. edukacji i studentów, w celu likwidacji dotychczasowej „podwójnej podległości” tego działu, natomiast sprawy dotyczące administrowania domami studenckimi będą leżały w kompetencjach Działu Zarządzania Infrastrukturą.

W następstwie zmian wprowadzonych w nowym Regulaminie, konieczna będzie aktualizacja niektórych wewnętrznych aktów normatywnych oraz dokonanie relokacji zasobów ludzkich.

Zgodnie z założeniami strategicznymi Uczelni, wprowadzone zmiany w organizacji administracji UEP mają na celu przede wszystkim poprawę sprawności organizacyjnej, zoptymalizowanie procedur wewnętrznych oraz usprawnienie polityki kadrowej, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego stanu zatrudnienia. Przytoczone wyżej zmiany organizacyjne są zgodne ze znanym w chwili obecnej projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. „projektem Ustawy 2.0”).


Pragnę Państwa zapewnić, że proces zmian będzie realizowany stopniowo, z uwzględnieniem komfortu pracy, płynności i ciągłości wykonywanych zadań relokowanych pracowników oraz pozostałej społeczności Uczelni.


Tekst Regulaminu organizacyjnego administracji dostępny jest na stronie internetowej UEP, lub bezpośrednio klikając TU

Z poważaniem

 

REKTOR

prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP