Wnioski o delegacje krajowe należy składać elektronicznie na stronie delegacje co najmniej 5 dni przed planowanym terminem wyjazdu. W formularzu należy dokładnie określić cel wyjazdu, źródło finansowania, termin oraz miejsce oddelegowania. 

Ważne: proszę pamiętać o wybraniu właściwych decydentów!


Rachunki osobowe należy składać najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca (wypłata  wynagrodzenia nastąpi 15 dnia następnego miesiąca).


Zapotrzebowania np. na zakupy materiałów eksploatacyjnych (DSA) oraz biurowych (DZ) należy – po uzgodnieniu cen – przedłożyć w DBNiWZ w celu potwierdzenia środków.


Zapotrzebowania na inne zakupy (niezależnie od ich wartości) należy składać w DBNiWZ, pamiętając że:

- w przypadku m.in. zakupu usług zewnętrznych lub krajowych opłat konferencyjnych/publikacyjnych/szkoleniowych komórką wnioskującą i równocześnie komórką uprawnioną jest katedra

- w przypadku wyjazdu zagranicznego lub usługi tłumaczenia/korekty tekstu komórką uprawnioną jest DBNIWZ.


Opłaty konferencyjne (krajowe) realizowane są na podstawie pisma kierowanego do Działu Finansowo-Księgowego za pośrednictwem DBNiWZ (podpisanego przez Kierownika Katedry), w którym należy podać niezbędne dane (nazwa organizatora, nr konta, właściciel konta, kwota, źródło finansowania) - do pisma powinna być dołączona informacja od organizatorów, która zawiera datę i miejsce wydarzenia oraz numer konta i termin płatności.

Płatności opłat bez zapotrzebowania nie będą realizowane!