Educating for 35 009 days
Projekty

Właściwości premii za ryzyko na rynku surowców

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs PRELUDIUM
Nr rejestracyjny: 2018/31/N/HS4/01753
Czas trwania projektu: 12.07.2019 - 11.07.2022
Budżet: 127 285 zł
Opis projektu:
Surowce i ich ceny niewątpliwie można uznać za jeden z istotniejszych czynników wpływających na światową gospodarkę. Rynek surowców jest o tyle charakterystyczny, że warunki na nim panujące oddziaływają w silny sposób nie tylko na jego bezpośrednich uczestników, ale właściwie na każdą osobę na świecie. Najbardziej obrazowym przykładem jest ropa naftowa, której zmiany cen wpływają na koszty w prawie każdej dziedzinie gospodarki. Wzrost cen ropy na giełdzie towarowej wpływa oczywiście na ceny paliw na stacjach benzynowych, ale pośrednio także na ceny innych produktów, gdzie koszty transportu stanowią istotny udział – wpływ ten widoczny jest zwłaszcza w przypadku cen żywności. 

Dodatkowym aspektem, który istotnie wpływa na rynek surowców jest zjawisko finansjalizacji – oznacza ono zwiększone zainteresowanie inwestycjami w surowce podmiotów, które nie są zainteresowane bezpośrednią dostawą towaru, a jedynie działaniami spekulacyjnymi na tym rynku. Surowce są doceniane przez fundusze inwestycyjne ze względu na niskie powiązanie ich cen z innymi klasami aktywów czy odporność na sytuacje kryzysowe. Z tego powodu w 1986 roku inwestorzy finansowi stanowili jedynie 23% rynku surowców, w ostatnich latach jest to już około 50% (Zaremba, 2015). 

Z uwagi na bardzo istotny wpływ rynku surowców, nie tylko na rynek finansowy ale właściwie na całą gospodarkę światową, autor postanowił zbadać szerzej charakterystykę zachowania cen tej klasy aktywów. Podstawowym celem projektu jest zbadanie właściwości zachowania cen surowców będących przedmiotem obrotu na międzynarodowym rynku towarów. Dotychczas wykazano wiele czynników, które pozwalają przewidzieć przyszłe ceny na rynku surowców, jednak niewiele badań podjęło się analizy głębszej charakterystyki tych czynników, takich jak sezonowość czy momentum. Autor planuje przeanalizować czy można na rynek surowców przenieść odkrycia świata nauki związane z podobnymi zjawiskami udowodnionymi już na rynku akcji czy obligacji. W ramach badań przeanalizowanych zostanie potencjalnie 52 różnych surowców, a ze względu na długą historię dostępnych informacji na temat notowań niektórych z nich, autor planuje przeprowadzić badania na szeregu czasowym sięgającym do XIII wieku. Dodatkowo w ramach projektu stworzona zostanie ogólnodostępna baza danych, gdzie udostępnione zostaną badane czynniki dot. surowców, co umożliwi bardziej efektywne wykonywanie badań innym naukowcom, którzy będą zajmować się podobną tematyką.
Kierownik projektu
mgr Mateusz Mikutowski
doktorant, Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych

researchgate.net/profile/Mateusz_Mikutowski

Google scholar
Orcid ID: 0000-0002-5248-265X


Opiekun naukowy

dr hab. Adam Zaremba

Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych

researchgate.net/profile/Adam_Zaremba2

Google scholar