Świadczenia pomocy materialnej wypłacane przez Uczelnię dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019 obejmują :
  • stypendium socjalne dla doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga d​la doktorantów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych świadczeń i koniecznych dokumentów poniżej.
(Wnioski o stypendia socjalne, specjalne i zapomogi należy składać w Dziale Spraw Studenckich, p. 223 B, tel. 61 856 95 70)

Ponadto doktoranci UEP mogą się ubiegać o :
- stypendium doktoranckie 
- stypendium tzw. dotacji projakościowej (zwiększenie stypendium doktoranckiego)
.

(Wnioski o stypendia dla najlepszych doktorantów, ministra, doktoranckie i tzw. projakościowe należy składać w dziekanacie swojego wydziału.)