Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu mają możliwość powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim. Aby powołać promotora pomocniczego, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora musi złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Dziekana odpowiedniego Wydziału. Wniosek o powołanie promotora pomocniczego należy złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego. Wniosek o powołanie promotora pomocniczego powinien zawierać załączniki określone w wydziałowych Zasadach powoływania i odwoływania promotora pomocniczego w przewodach doktorskich i określeniu jego zadań (patrz załącznik).

Do zadań promotora pomocniczego należy przede wszystkim opieka nad doktorantem, w tym w szczególności uczestnictwo w dyskusji dotyczącej, m. in.:
•    podstaw metodologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych,
•    szczegółowych celów rozprawy,
•    doprecyzowania zakresów rozprawy,
•    krytycznej analizy literatury przedmiotu,
•    metod badawczych i sposobów oraz kolejności ich wykorzystywania,
•    organizacji badań, zbierania materiału źródłowego (badawczego),
•    postępów w pracy badawczej i osiąganych rezultatów etapowych,
•    analizy wyników postępowania badawczego,
•    korekty metodycznej i merytorycznej publikacji i wystąpień doktoranta,
•    rekomendacji dotyczących uczestnictwa doktoranta w sympozjach, seminariach i konferencjach naukowych.

Lista załączników:
•    Zasady powoływania i odwoływania promotora pomocniczego w przewodach doktorskich i określenie jego zadań na Wydziale Zarządzania – przykład.