Ukazała się książka pod red. E. Małeckiej-Ziembińskiej 
pt."Podatki w ujęciu retrospektywnym i perspektywicznym". 
Autorami rozdziałów są pracownicy i doktoranci Katedry Finansów Publicznych oraz studenci i absolwenci UEP współpracujący z naszą Katedrą.
Część artykułów była prezentowana na III Konferencji Naukowej "Młodzi o finansach publicznych".


Z Wprowadzenia:
Podatki i systemy podatkowe podlegają ciągłej ewolucji. Z jednej strony ich konstrukcje i struktury uwzględniają i dostosowują się do zmian gospodarczych i społecznych, a z drugiej one same te zmiany implikują, oddziałując na zachowania i decyzje podatników. Natura rozwiązań podatkowych wymaga zatem holistycznego podejścia, a więc zarówno rozważań retrospektywnych i analiz ex post, jak i ujęcia perspektywicznego i analiz ex ante. W konsekwencji monografia dzieli się na dwie części. W pierwszej części rozważania koncentrują się na procedurach, instytucjach oraz instrumentach podatkowych już zaimplementowanych, a sformułowane wnioski mają głównie charakter de lege lata. W drugiej części rozważania skupiają się albo na niedawno wprowadzonych rozwiązaniach podatkowych lub parapodatkowych, których skutki dla gospodarki lub społeczeństwa dopiero w przyszłości będą odczuwalne, albo na propozycji rozwiązań podatkowych, stąd dominują tutaj wnioski o charakterze de lege ferenda. Przyjęty podział nie ma jednak w pełni charakteru dychotomicznego. Niektóre z poruszanych w tej części tematów są obecne w dyskursie naukowym od wielu lat, jednak nie zostały wyczerpane ani nie osiągnięto w ich zakresie konsensusu (np. podatek katastralny czy opodatkowanie ekologiczne) bądź dane rozwiązanie ma charakter koncepcyjny w Polsce, podczas gdy w innych państwach zostało już zaimplementowane (np. podatek od transakcji finansowych).Książkę można pobrać pod linkiem: