Zasadniczym celem konferencji jest integracja środowiska polskich ekonomistów zajmujących się badaniami operacyjnymi, ekonometrią, ekonomią matematyczną, informatyką, statystyką na usługach ekonomii i zarządzania oraz wymiana poglądów i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych w gronie pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i reprezentantów praktyki gospodarczej.


Tematyka Konferencji:

  1. Badania operacyjne. Optymalizacja decyzji w teorii i praktyce
  2. Ekonometria. Modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
  3. Ekonomia matematyczna. Teoria i zastosowania
  4. Informatyka. Zastosowania w ekonomii i zarządzaniu (gospodarka 4.0)
  5. Statystyka. Teoria i praktyka w wymiarze społecznym i gospodarczym 
Podczas konferencji wykłady wygłoszą zaproszeni goście. Szczegóły wkrótce!