1.      Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

1)      umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2)      umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3)      decyzji ministra;

4)      decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5)      decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6)      decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 

2.      Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1)     cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650).

- określenie „członek rodziny – cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE” oznacza:

a) małżonka obywatela UE,

b) bezpośredniego zstępnego (DZIECI) obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

c) bezpośredniego wstępnego (RODZICE) obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

- dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo

2)     cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

- karta pobytu z odpowiednią adnotacją lub zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

3)     cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

- 159 ust. 1

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały,

b) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

c) w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,

d) w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

e) co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,

f) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1,

g) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokumentpobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą instytucją naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

h) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

ha) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,

hb) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,

i) w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

2) posiada:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków

rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

3) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

 

- art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4

1. Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli:

3) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz:

a) zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub

b) zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub

c) wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 3, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć.

4)     cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- karta pobytu lub odpowiednie zaświadczenie

5)     cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

- Art. 11a.

1. Cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą może uzyskać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu z języka polskiego jako obcego, zwanego dalej „egzaminem”.

2. Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest certyfikat znajomości języka polskiego, zwany dalej „certyfikatem”, wydawany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, zwaną dalej „Komisją”.

6)     posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

- Art. 195. Ustawa o cudzoziemcach

1. Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:

3) jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

 - Informacja ze strony Urzędu ds. Cudzoziemców:

Cudzoziemcowi można udzielić zezwolenia na pobyt stały, jeśli jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, stosuje się przepisy art. 5 ust. 1 oraz odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858).

Zezwolenie to udzielane jest na czas nieoznaczony.

7)     cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- zaświadczenie z Urzędu ds. Cudzoziemców?

 

3.      Cudzoziemcy – kandydaci na studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia prowadzone w języku polskim przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w Uchwałach Senatu UEP w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów.

4.      Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest wniesienie opłaty
za  przeprowadzenie rekrutacji.

 

W roku akademickim 2019/2020 osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemcy) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia:

-stacjonarne pierwszego stopnia,

-stacjonarne drugiego stopnia,

-niestacjonarne pierwszego stopnia,

- niestacjonarne drugiego stopnia.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - DOKUMENTY

1.Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

a)podanie (według ustalonego formularza),

b)oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia
o wynikach egzaminu maturalnego albo oryginał dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzony apostille lub zalegalizowany, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony,

c)ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata,

d)orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów na studia na kierunkach, na których może występować narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, tj.: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Skierowanie na badania jest wystawiane kandydatom przez UEP. Kandydat, który uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku studiów na okres krótszy niż planowany cykl kształcenia, po przyjęciu na studia  podlega okresowym badaniom lekarskim na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię,

e)dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

f)zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego albo konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim, określonych w uchwale Senatu nr 35 (2018/2019) z dnia 21 grudnia 2018 roku (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad albo laureatów konkursów, którzy nie mają stosownego wpisu na świadectwie dojrzałości),

g)zaświadczenie o liczbie punktów z matury międzynarodowej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate),

h)zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenie, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania, jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

i)tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

j)dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (opłaty rekrutacyjnej),

Cudzoziemcy  składają ponadto:

k)kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub potwierdzenie przystąpienia
do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

l)potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do nieodpłatnego kształcenia na studiach prowadzonych w języku polskim – składają cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

m)zaświadczenie o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy w zgłoszeniu elektronicznym zaznaczyli, że mają pochodzenie polskie).

Dodatkowo cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:

n)zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego
ds. szkolnictwa wyższego, lub

o)certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

p)potwierdzenie ukończenia szkoły średniej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Cudzoziemcy nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów zobowiązani są
do  uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim. 

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – DOKUMENTY

1.Od kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na studia drugiego stopnia są wymagane następujące dokumenty:

a)podanie (według ustalonego formularza),

b)odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tego dokumentu Uczelnia sporządzi jego poświadczoną kopię, a odpis zostanie zwrócony; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe za granicą zobowiązani są do złożenia zalegalizowanego albo opatrzonego apostille oryginału dyplomu,

c)zaświadczenie o średniej ocen ze studiów obliczonej według zasad zawartych w § 2 pkt 3a (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UEP) albo w § 2 pkt 3b (dotyczy, absolwentów Akdemii Ekonomicznej w Poznaniu, którzy ukończyli studia jednolite magisterskie przed rokiem akademickim 1998/1999 albo studia zaoczne przed rokiem akademickim 1996/1997 oraz absolwentów kierunku prawno-ekonomicznego na UAM), albo w § 3, albo § 5 pkt 3a (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UEP), albo w § 5 pkt 3b (dotyczy absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którzy ukończyli studia jednolite magisterskie przed rokiem akademickim 1998/1999 albo studia zaoczne przed rokiem akademickim 1996/1997 oraz absolwentów uczelni innych niż UEP),

d)ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata,

e)dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawiony na nazwisko inne niż obecne),

f)  tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą),

g)dowód uiszczenia opłaty za  przeprowadzenie rekrutacji (opłata rekrutacyjna),

h)orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów na studia na kierunkach, na których może występować narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, tj.: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Skierowanie na badania jest wystawiane kandydatom przez UEP. Kandydat, który uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku studiów na okres krótszy niż planowany cykl kształcenia, po przyjęciu na studia podlega okresowym badaniom lekarskim na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię.

Cudzoziemcy składają ponadto:

i)kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub potwierdzenie przystąpienia
do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

j)potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do nieodpłatnego kształcenia na studiach w języku polskim – składają cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

k)zaświadczenie o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy w zgłoszeniu elektronicznym zaznaczyli, że mają pochodzenie polskie),

Dodatkowo cudzoziemcy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą składają:

l)zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego
ds. szkolnictwa wyższego, lub

m)certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

n)potwierdzenie ukończenia studiów wyższych za granicą, na których zajęcia prowadzone były w języku polskim.

Cudzoziemcy nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka polskiego  pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

Dodatkowe dokumenty złożone przez kandydata, inne niż wymienione w § 6 pkt 2, nie będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Wymagane dokumenty kandydaci zobowiązani są złożyć w Dziale Dydaktyki (Rekrutacja na studia)

- pok. 212 A  (Gmach Główny) lub przesłać na adres:

 

Dział Dydaktyki

Rekrutacja na studia
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

w terminie:

studia stacjonarne pierwszego stopnia             

-  do dnia 24 lipca 2019 r.

studia stacjonarne drugiego stopnia

-  do dnia 23 sierpnia 2019 r.

studia niestacjonarne pierwszego stopnia           

-  do dnia  24 lipca 2019 r.

studia niestacjonarne drugiego stopnia                

-  do dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

Od kandydatów na studia wymagane jest elektroniczne zgłoszenie.

 

 Terminy zgłoszeń elektronicznych:

 studia stacjonarne pierwszego stopnia        

- do dnia 10 lipca 2019 r.

studia stacjonarne drugiego stopnia 

- do dnia 10 lipca 2019 r.

studia niestacjonarne pierwszego stopnia
- do dnia 9 sierpnia 2019 r.
studia niestacjonarne drugiego stopnia
- do dnia 9 sierpnia 2019 r.