Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:

- 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (w 2019 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto), tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto),

- 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto),

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej powyżej.