Poznań, 13.04.2019 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w niniejszym dokumencie spełnia obowiązek informacyjny wobec wszystkich osób fizycznych, których dane przetwarza.


Polityka prywatności zawiera klauzule informacyjne skierowane do:

A.     kandydatów do pracy

B.     pracowników

C.     dostawców/kontrahentów/osób fizycznych współpracujących z UEP na mocy umów cywilnoprawnych

D.     kandydatów na studia

E.     studentów i słuchaczy

F.      absolwentów

G.     emerytów

H.     uczestników konferencji i sympozjów naukowych

I.       uczestników szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez UEP

J.      użytkowników biblioteki


 

1.       Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525.


2.       Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; pokój 1715 Collegium Altum.


3.       Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym wobec celu ich przetwarzania.
Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego lub przez osoby zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym, świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi niezbędne do realizacji celu procesu, w którym przetwarzane są dane osobowe – na podstawie stosownych umów.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. W sytuacji, kiedy takie przekazanie będzie niezbędne do realizacji umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, podmiot danych zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem o tym fakcie poinformowany.  

 

W zależności od celu przetwarzania dane mogą zostać powierzone do przetwarzania następującym podmiotom:
 1. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. Straży Granicznej;
 3. Uczelniom partnerskim Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 4. Członkom organizacji studenckich;
 5. Agencji Narodowej Programu Erasmus +;
 6. Administratorowi systemów FRSE (program POWER) i OLS (Online Linguistic Support);
 7. Partnerom Administratora danych osobowych organizującym praktyki i staże studenckie;
 8. Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych;
 9. Organom podatkowym;
 10. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
 11. Podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi utrzymania i serwisowania systemów informatycznych;
 12. Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi wprowadzenia do obiegu elektronicznej legitymacji studenckiej;
 13. Podmiotom zewnętrznym realizującym pakiet sportowo-rekreacyjny.

4.       Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych


Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach dozwolonych prawem.

 

Osoba, której dane dotyczą ma także prawo:

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wycofać zgodę w zakresie danych na których przetwarzanie ta zgoda była wyrażona – zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które udostępniła Administratorowi
 • wnioskować o przekazanie swoich danych osobowych innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora.

5.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

W odniesieniu do danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

6.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).