Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (tekst jednolity) 

§ 7 OŚWIADCZENIE


1.       Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń Funduszu muszą złożyć w jednostce organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w postaci oświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie netto uzyskanym w roku poprzedzającym ubieganie się o świadczenie, przypadającym na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym. Wzór oświadczenia jest publikowany jako załącznik do komunikatu kanclerza, o którym mowa w § 8 ust. 11 niniejszego Regulaminu. Aktualny wzór oświadczenia jest również dostępny na stronie internetowej Uczelni w zakładce dotyczącej spraw socjalnych.


2.       Oświadczenie o dochodzie netto należy złożyć wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia. Prawidłowo złożone oświadczenie obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Jeśli nastąpiły zmiany dotyczące np. liczby uprawnionych do otrzymania świadczeń członków rodziny, należy niezwłocznie zaktualizować oświadczenie. W przypadku wątpliwości co do zgodności złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym, kanclerz lub pracownik jednostki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia informacji potwierdzających treść oświadczenia.


3.       Niezłożenie oświadczenia o dochodzie skutkuje nierozpatrzeniem wniosku o przyznanie świadczenia, z wyjątkiem świadczeń opisanych w § 5 ust. 2 pkt 6 lit. b (udział w różnego rodzaju imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych) oraz lit. c (m.in.: Dzień Dziecka, balik dla dzieci, spotkania emerytów i rencistów) ze względu na brak możliwości określenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.Jak obliczyć dochód netto?


[(przychód + inne źródła przychodu  - koszty uzyskania przychodów - zaliczka pobrana przez płatnika - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie zdrowotne): 12] : ilość osób w gospodarstwie domowym

 

Przykład:

z PIT 11 pracownika:

(poz. 29 przychód + poz. 64  - poz.30 koszty uzyskania przychodów - poz.33 zaliczka pobrana przez płatnika - poz.69 składki na ubezpieczenie społeczne - poz.72 składki na ubezpieczenie zdrowotne): 12=X

z PIT 11 współmałżonka:

(poz. 29 + poz. 64 -poz.30-poz.33-poz.69-poz.72): 12=Y

 

(X+Y): ilość osób w gospodarstwie domowym = dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym