Szanowni Państwo,

minęło osiem miesięcy od uchwalenia przez Senat UEP Zaktualizowanej Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest to dostatecznie długi czas, aby uzasadnić refleksję nad realizacją celów i działań w niej zapisanych. Warto wspomnieć także o trwającej, w tym samym czasie, debacie nad kształtem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obecnie ma postać dokumentu gotowego do przedstawienia Radzie Ministrów. Jednoczesny tok realizacji tych dwóch procesów o fundamentalnym znaczeniu dla naszej Uczelni stanowi szczególne wyzwanie.


Podczas ostatniego spotkania strategicznego podkreślano związki między naszą Strategią i Ustawą 2.0. Obydwa dokumenty pozostają pod wpływem przyjęcia priorytetów w postaci podnoszenia jakości badań naukowych i dydaktyki oraz umiędzynarodowienia. W ramach realizacji Strategii, od jej uchwalenia w maju 2017 r., między innymi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za aktywność naukową (działanie N.1.2.2.), zmieniono regulamin przyznawania nagród Rektora (F.2.1.4), umiędzynarodowiono grono dziekanów Klubu Partnera (R.1.1.3), przeprowadzono diagnozę programu Klas Akademickich (R.1.3.1), uzyskano finansowanie dla procesów ubiegania się o międzynarodowe akredytacje (R.2.1.1), a pozyskanie środków na zintegrowany system informatyczny jest w fazie negocjacji (F.1.3.1). Te przykłady nie zamykają listy działań zrealizowanych i kontynuowanych.


Ważnym elementem realizacji i monitorowania Strategii jest przygotowywanie Rankingu Katedr. Tym razem nie będzie on wymagał wypełniania przez pracowników ankiety strategicznej. Jego punktacja oparta zostanie na danych z Bazy Osiągnięć oraz danych z Biura Pozyskiwania Funduszy i Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Po raz pierwszy, jako osobny obszar będą oceniane aktywność dydaktyczna i organizacyjna wewnątrzuczelniana. Również po raz pierwszy do oceny działalności dydaktycznej włączone zostaną wyniki ankiet studenckich. Chciałbym przy tym zaapelować do pracowników i studentów o działania na rzecz zwiększenia zwrotności tych ankiet.


Przed nami czas podwójnego wyzwania, dalszej realizacji Strategii i adaptacji ram instytucjonalnych Uczelni do wysoce prawdopodobnego wejścia w życie Ustawy 2.0. Sprostanie im, z jednej strony wymaga skupienia zaangażowania pracowników wokół wspólnych celów, z drugiej, jest szansą na uczynienie Uczelni miejscem pracy przynoszącym satysfakcję i dającym możliwości rozwoju, również w skali międzynarodowej.

 

Z  poważaniem

 

         Prorektor ds. Finansów i Rozwoju

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP