Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia


Opis specjalności

Podstawowym celem kształcenia na specjalności Doradztwo finansowe jest przekazanie studentom wiedzy z obszaru planowania i doradztwa  finansowego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Szczególny nacisk położono na praktyczny wymiar wszystkich przedmiotów specjalnościowych, zarówno obowiązkowych, jak i do wyboru. Przyczyną utworzenia specjalności były przemiany zachodzące w obszarze regulacji unijnych i polskich dotyczących deregulacji zawodów finansowych (transze I i II – doradca podatkowy, agent i broker ubezpieczeniowy/reasekuracyjny, usługi księgowe i plany dalszej deregulacji – makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny i agent firmy inwestycyjnej), a także coraz większa różnorodność instytucji i instrumentów finansowych
i brak lub niedobór specjalistycznej wiedzy finansowej wśród podmiotów sektora prywatnego (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) i publicznego (jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne, inne jednostki sektora finansów publicznych). Podmioty te potrzebują specjalisty-konsultanta, który wspomoże podejmowanie ich decyzji finansowych, czyli szeroko rozumianego doradcy finansowego. Utworzenie specjalności jest również odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i wynika z obserwacji trendów i tendencji na tym rynku dla absolwentów kończących studia na kierunkach finansowo-rachunkowych . Zawód doradcy finansowego został wpisany na listę zawodów w 2010 r. i należy do czołówki najbardziej deficytowych profesji w Polsce.


Wiedza i umiejętności

Szczególną umiejętnością, jaką powinien nabyć absolwent specjalności Doradztwo finansowe jest analiza i ocena oferty różnych instytucji finansowych. Absolwent formułuje cele finansowe przedsiębiorstw, osób fizycznych i instytucji, analizuje koszty i korzyści wynikające z wykorzystania poszczególnych produktów i usług finansowych. Absolwent potrafi przygotować długookresowe plany finansowe, rozwiązuje problemy związane z wyborem oferty instytucji finansowych, przygotowaniem umowy i przeprowadzeniem operacji z zakresu szeroko rozumianej obsługi finansowej osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji. Absolwent przygotowuje osobiste plany finansowe uwzględniając sytuację, cele i możliwości konsumenta, a także potrafi uświadomić klientowi zagrożenia wynikające z konkretnych zapisów umów oraz uświadamia konsumentom ich prawa. Absolwent dba o aspekty etyczne działalności doradcy finansowego, uwzględniając możliwy konflikt interesów pomiędzy potrzebami klienta a korzyściami własnymi i zwraca przede wszystkim szczególną uwagę na dopasowanie proponowanych usług do rzeczywistych potrzeb klienta. Poszczególne moduły kształcenia specjalnościowego pozwalają na wyróżnienie wielu płaszczyzn doradztwa, w których będzie kształcony student tej specjalności m.in.:


 • doradztwo w obszarze planowania finansów  gospodarstw domowych,
 •  doradztwo bankowe,
 • doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • doradztwo i strategie podatkowe,
 • doradztwo emerytalne,
 • doradztwo w zakresie analizy produktów ubezpieczeniowych i zarządzania ryzykiem,
 • doradztwo w zakresie tworzenia budżetu zadaniowego,
 • doradztwo w zakresie projektów publiczno-prywatnych,
 • doradztwo w zakresie budżetu zadaniowego,
 • doradztwo w zakresie funduszy i projektów europejskich.

Uzupełnieniem kształcenia w obszarach poszczególnych specjalizacji doradztwa finansowego będzie przekazanie studentom wiedzy z innych obszarów pomocniczych względem doradztwa finansowego (prowadzenie biura rachunkowego, czytanie wskaźników makrofinansowych, bancassurance, risk management, finansowania eksportu i psychologii inwestowania).


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych (doradztwo bankowe; planowanie finansów osobistych, edukacja i ochrona konsumenta na rynku usług finansowych, inwestycje emerytalne, doradztwo i strategie podatkowe, analiza produktów ubezpieczeniowych, doradztwo inwestycyjne).
 • Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw (doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw, doradztwo i strategie podatkowe, doradztwo bankowe, doradztwo w zakresie funduszy i projektów europejskich, analiza produktów ubezpieczeniowych).
 • Doradztwo finansowe dla instytucji (doradztwo w projektach publiczno-prywatnych, doradztwo w zakresie tworzenia budżetu zadaniowego, doradztwo w zakresie funduszy i projektów europejskich).
 • Regulacja, standaryzacja i etyka zawodu doradcy finansowego (regulacja i standaryzacja i zawodu doradcy finansowego, etyka zawodu doradcy finansowego).
 • Czynności i funkcje dodatkowe związane z doradztwem finansowym (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, psychologia inwestowania, finansowe instrumenty wspierania eksportu, makroekonomiczna analiza finansowa dla praktyków, risk manager).

Profil absolwenta

Student specjalności Doradztwo finansowe otrzyma wiedzę teoretyczną i praktyczną, przygotowującą do wykonywania czynności wchodzących w skład szeroko rozumianego pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego, w tym w szczególności w zakresie rozpoznania celów i potrzeb finansowych różnych grup klientów – klienta indywidualnego, korporacyjnego
i instytucjonalnego, a także zaproponowania najlepszych metod osiągnięcia tych celów. Typowe miejsce pracy absolwentów specjalności Doradztwo finansowe są następujące:


 • instytucje finansowe – banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, spółki leasingowe i faktoringowe, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe,
 • niebankowe instytucje pośrednictwa kredytowego, finansowego i doradztwa finansowego,
 • indywidualna praktyka gospodarcza jako niezależnego doradcy finansowego dla klientów indywidualnych lub przedsiębiorstw,
 • spółki konsultingu gospodarczego i finansowego,
 • agent lub broker ubezpieczeniowy,
 • analityk finansowy,
 • makler papierów wartościowych,
 • osoba prowadząca usługowo księgi rachunkowe.

Absolwenci specjalności mogą również kontynuować naukę na studiach podyplomowych,
w tym prowadzonych przez UEP związanych z doradztwem finansowym, pośrednictwem finansowym i zarządzaniem finansami prywatnymi – klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, także zarządzaniem finansami podmiotów sektora publicznego.  Absolwenci specjalności mogą specjalizować się w wybranym obszarze doradztwa finansowego uzyskując stosowane licencje np.: w zakresie doradztwa inwestycyjnego czy podatkowego poprzez samokształcenie i przygotowanie do egzaminów państwowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.  Absolwenci chcący specjalizować się w doradztwie finansowym  dla osób fizycznych i gospodarstw domowych będą mieli możliwość zdobycia certyfikatów kolejnych stopni kwalifikacyjnych niezależnego doradcy finansowego wydawanych przez Europejską Federację Doradców Finansowych (EFFP, European Federation of Financial Proffesionals) z siedzibą w Bad Homburg, za pośrednictwem  Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska (EFFP Polska) z siedzibą w Warszawie lub certyfikat doradcy bankowego private banking/wealth management wydawany przez EFPA Europe (European Financial Planning Association) reprezentowanej w Polsce przez Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska działającą przy Warszawskim Instytucie Bankowości w Warszawie.