Studia I stopnia

Opis specjalności

Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków. Pozwala ona poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej, mechanizmy finansów publicznych, w szczególności finansów państwa, samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz metodykę aplikacji o środki unijne. Obejmuje także problematykę rynku pieniężnego i kapitałowego.


Wiedza i umiejętności

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych i społecznych, a także sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Pozwala ona również na zdobycie umiejętności w zakresie analizy instrumentów finansowych oraz rozpoznawania i oceny sytuacji na rynkach finansowych, formułowania strategii podatkowych i zarządzania podatkami, inwestowania na giełdzie oraz korzystania z funduszy UE. Umiejętności te są niezbędne dla podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, banków, jednostek sektora finansów publicznych i jednostek świadczących usługi w dziedzinie audytu i doradztwa podatkowego.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Problematyka specjalności koncentruje się wokół czterech podstawowych bloków tematycznych:

 • Podatki – wybrane przedmioty: podatki bezpośrednie, podatki obrotowe, podatki i opłaty lokalne, rachunkowość podatkowa, polityka podatkowa UE,
 • Sektor finansów publicznych i jego audyt – wybrane przedmioty: audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzanie długiem publicznym, partnerstwo publiczno-prywatne, finanse samorządu terytorialnego,
 • Rynki finansowe – wybrane przedmioty: analizy giełdowe, nowe usługi finansowe, euro jako waluta międzynarodowa, 
 • Finanse Unii Europejskiej – wybrane przedmioty: finanse UE, aplikacja o środki UE.

Profil absolwenta

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych,
 • biura rachunkowe, firmy konsultingowe oraz zajmujące się audytem, doradztwem podatkowym i inwestycyjnym,
 • banki i inne instytucje finansowe, np. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Giełda Papierów Wartościowych, banki komercyjne, domy maklerskie, fundusze (inwestycyjne, powiernicze, emerytalne, poręczeniowe),
 • urzędy i izby skarbowe, urzędy i izby celne, urzędy kontroli skarbowej, urzędy samorządowe, agencje wykonawcze.

Studia II stopnia

Opis specjalności

Specjalność finanse, audyt i podatki łączy w sobie zalety kształcenia ogólnego na poziomie uniwersyteckim oraz specjalistycznej wiedzy praktycznej, nieocenionej w wykonywaniu pracy zawodowej. Realizowany w ramach specjalności program obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak: audyt finansowy i audyt środków UE, finansowanie projektów z funduszów UE, wspólnotowy system celny i strategie podatkowe przedsiębiorstw. Studiujący na specjalności poznają także giełdę papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, rynek instrumentów pochodnych i światowy rynek finansowy.


Wiedza i umiejętności

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz podejmowania na tej podstawie decyzji w sytuacjach typowych i nietypowych. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności przeprowadzania audytu finansowego i audytu środków UE, formułowania strategii podatkowych i zarządzania podatkami, inwestowania na giełdzie i korzystania z funduszy UE. Przygotowuje ona do podjęcia pracy w firmach specjalizujących się w zakresie audytu finansowego i środków UE oraz doradztwa podatkowego, a także w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, banków i jednostek sektora finansów publicznych. 


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Problematyka specjalności koncentruje się wokół czterech podstawowych bloków tematycznych:

 • Audyt – wybrane przedmioty: audyt finansowy, audyt środków UE, sprawozdawczość finansowa, 
 • Podatki – wybrane przedmioty: strategie podatkowe przedsiębiorstw, ordynacja podatkowa i prawo dewizowe, międzynarodowe prawo podatkowe,
 • Finanse Unii Europejskiej – wybrane przedmioty: finansowanie projektów z funduszów UE, wspólnotowy system celny, podatki w państwach UE,
 • Rynki finansowe – wybrane przedmioty: giełda jako instytucja alokacji kapitału, światowe rynki finansowe, fundusze inwestycyjne, rynek instrumentów pochodnych.

Profil absolwenta

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych,
 • biura rachunkowe, firmy konsultingowe oraz zajmujące się audytem finansowym i doradztwem podatkowym,
 • banki i inne instytucje finansowe, np. Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Giełda Papierów Wartościowych, banki komercyjne, domy maklerskie, fundusze (inwestycyjne, powiernicze, emerytalne, poręczeniowe),
 • urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy samorządowe, Ministerstwo Finansów, urzędy i izby celne oraz agencje celne, agencje wykonawcze.