KIERUNEK FINANCE ma charakter elitarny i interdyscyplinarny: obejmuje przedmioty pozwalające na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej finansów. Językiem wykładowym jest język angielski, co czyni ten kierunek elitarnym  tym sensie, że jego absolwenci uzyskują także wysokie językowe kompetencje w zakresie obszaru przedmiotowego nauk o finansach.

 

W trakcie studiów studenci uzyskują umiejętność rozumienia mechanizmów rządzących współczesnymi gospodarkami, wykorzystywania narzędzi analitycznych, zarządzania finansami w skali mikro i makroekonomicznej, rozwiązywania problemów praktycznych związanych z wykonywanym zawodem w sektorze finansowym. Absolwenci kierunku finance dysponują szerokimi kompetencjami zawodowymi, które pozwalają im aplikować na oferowane w Polsce i za granicą stanowiska wymagające podejmowania ważnych i odpowiedzialnych decyzji w zakresie finansów oraz swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

 

Realizacja kierunku finance jest zgodna z założeniami strategicznymi i celami deklarowanymi  w treści misji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przyczynia się do wzmocnienia pozycji naszego Uniwersytetu w obszarze edukacji na poziomie akademickim i tym samym podnosi prestiż UEP.

 

Kierunek finance jest prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Studia pierwszego stopnia  pozwalają na zdobycie ogólnego wykształcenia i specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie finansów. Program kierunku obejmuje w szczególności zagadnienia rachunkowości, analizy finansowej, finansów publicznych, finansów Unii Europejskiej, bankowości, ubezpieczeń, rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw.

 

Ukończenie studiów na kierunku finance pozwala na zdobycie umiejętności samodzielnego przeprowadzania analizy zjawisk finansowych, a także sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Umożliwia również zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie rachunkowości finansowej i szeroko rozumianych finansów. Wiedza ta oraz związane z nią umiejętności są niezbędne dla podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń i jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek świadczących usługi w zakresie doradztwa i audytu finansowego.

 

Szczegółowy program studiów I stopnia 

 

Studia drugiego stopnia łączą w sobie zalety kształcenia ogólnego na poziomie uniwersyteckim oraz specjalistycznej wiedzy praktycznej w zakresie finansów. Program kierunku obejmuje w szczególności zagadnienia finansów międzynarodowych i inżynierii finansowej, polityki pieniężnej, systemów kursowych, rachunkowości zarządczej i międzynarodowych strategii finansowych. Kierunek pozwala także na poznanie warunków ubiegania się o środki funduszy Unii Europejskiej, alternatywnych kierunków finansowania, międzynarodowego planowania podatkowego, finansów behawioralnych i europejskiego systemu walutowego.

 

Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania analizy zjawisk finansowych tak w makro jak i mikroskali oraz podejmowania na tej podstawie decyzji w warunkach niepewności. Pozwala na zdobycie umiejętności posługiwania się danymi z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przeprowadzania wyceny wartości przedsiębiorstwa, badania zdolności kredytowej osób fizycznych i jednostek gospodarczych, inwestowania na giełdzie i korzystania z funduszy Unii Europejskiej. Uwzględnienie w programie studiów zagadnień etyki gospodarczej przyczyniają się do zdolności rozumienia kulturowego kontekstu decyzji ekonomicznych w obszarze finansów oraz identyfikowania niefinansowych skutków stanowiących ich następstwo.

 

Szczegółowy program studiów II stopnia

 

Z uwagi na to, iż studia prowadzone są w języku angielskim są one odpłatne, a od studentów wymagana jest znajomość tego języka – na studiach I stopnia co najmniej na poziomie certyfikatu FCE (poziom B2), a na studiach II stopnia co najmniej na poziomie certyfikatu CAE (poziom C1).