Specjalność finanse, audyt i podatki łączy w sobie zalety kształcenia ogólnego na poziomie uniwersyteckim oraz specjalistycznej wiedzy praktycznej, nieocenionej w wykonywaniu pracy zawodowej. Realizowany w ramach specjalności program obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak: audyt finansowy i audyt środków UE, finansowanie projektów z funduszów UE, wspólnotowy system celny i strategie podatkowe przedsiębiorstw. Studiujący na specjalności poznają także giełdę papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, rynek instrumentów pochodnych i światowy rynek finansowy.


Wiedza i umiejętności

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz podejmowania na tej podstawie decyzji w sytuacjach typowych i nietypowych. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności przeprowadzania audytu finansowego i audytu środków UE, formułowania strategii podatkowych i zarządzania podatkami, inwestowania na giełdzie i korzystania z funduszy UE. Przygotowuje ona do podjęcia pracy w firmach specjalizujących się w zakresie audytu finansowego i środków UE oraz doradztwa podatkowego, a także w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, banków i jednostek sektora finansów publicznych. 


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Problematyka specjalności koncentruje się wokół czterech podstawowych bloków tematycznych:

  • Audyt – wybrane przedmioty: audyt finansowy, audyt środków UE, sprawozdawczość finansowa, 
  • Podatki – wybrane przedmioty: strategie podatkowe przedsiębiorstw, ordynacja podatkowa i prawo dewizowe, międzynarodowe prawo podatkowe,
  • Finanse Unii Europejskiej – wybrane przedmioty: finansowanie projektów z funduszów UE, wspólnotowy system celny, podatki w państwach UE,
  • Rynki finansowe – wybrane przedmioty: giełda jako instytucja alokacji kapitału, światowe rynki finansowe, fundusze inwestycyjne, rynek instrumentów pochodnych.

Profil absolwenta

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

  • działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych,
  • biura rachunkowe, firmy konsultingowe oraz zajmujące się audytem finansowym i doradztwem podatkowym,
  • banki i inne instytucje finansowe, np. Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Giełda Papierów Wartościowych, banki komercyjne, domy maklerskie, fundusze (inwestycyjne, powiernicze, emerytalne, poręczeniowe),
  • urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy samorządowe, Ministerstwo Finansów, urzędy i izby celne oraz agencje celne, agencje wykonawcze.