Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającym szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.


Wiedza i umiejętności

Przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej jednostek krajowych, jak i zagranicznych, analizy ekonomicznej i finansowej oraz doradztwa podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych. Zdobycie wiedzy dotyczącej badania sprawozdań finansowych oraz kontroli i audytu przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, jak również długu publicznego. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. 


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Zasady rachunkowości i skarbowości – wybrane przedmioty: zaawansowana rachunkowość finansowa, zaawansowana rachunkowość zarządcza, badanie sprawozdań finansowych,
 • System podatkowy i celny – wybrane przedmioty: ordynacja podatkowa, podatki dochodowe, opodatkowanie podatkami pośrednimi, podatki w UE, cło i system celny Unii Europejskiej,
 • Finanse przedsiębiorstw, samorządów i państwa – wybrane przedmioty: planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, finanse samorządu terytorialnego na świecie, audyt wewnętrzny, audyt i kontrola w administracji publicznej, polityka budżetowa, zarządzanie długiem publicznym, kontrola zarządcza.

Profil absolwenta

Potencjalne miejsca pracy absolwentów

 • działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw i innych instytucji prywatnych i publicznych, 
 • biura rachunkowe, 
 • doradztwo podatkowe, 
 • w audycie i kontroli wewnętrznej, 
 • w administracji skarbowej i celnej, 
 • w administracji państwowej i samorządowej. 
 • zarządzanie w gminach, starostwach powiatowych i urzędach wojewódzkich. 

Opinie studentów i absolwentów na temat specjalności

 • Zdobyte wykształcenie jest bardzo poszukiwane na rynku pracy 
 • Dzięki studiom mogłam wybierać w różnorodnych ofertach miejsc pracy 
 • Byłam bardzo dobrze przygotowana do podjęcia pracy zawodowej
 • Zdobyłam wiedzę przydatną w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw i innych instytucji finansowych
 • Bardzo dobrze zostałam przygotowany do uzyskania kwalifikacji biegłego rewidenta i doradcy podatkowego
 • Uzyskałam szerokie możliwości zatrudnienia w różnych działach gospodarki narodowej