Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie projektami są sposobem na przygotowanie profesjonalnej kadry do obsługi procesów biznesowych podlegających dynamicznym zmianom. Reagowanie na zmiany powinno być szybkie, konkurencyjne w stosunków do zachowania innych podmiotów rynkowych i stwarzać podstawy do dalszego rozwoju organizacji. Obok wiadomości stanowiących międzynarodowe kanony wiedzy z zakresu zarządzania projektami, w ofercie znajdują się  treści programowe dotyczące problematyki związanej z zarządzaniem portfelem projektów. Atrakcyjność specjalności wynika także z możliwości uzupełnienia  umiejętności nabytych na studiach I stopnia poprzez uwzględnienie aspektów strategicznych. Na I stopniu studiów przygotowujemy przede wszystkim specjalistów ds. zarządzania projektami, a na II stopniu przygotowujemy przede wszystkim menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem (organizacją) poprzez projekty.

W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej zaawansowane metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu portfelem projektów oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji wielu projektów. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności.

Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią uzyskanie pożądanych na rynku pracy certyfikatów Certified Project Management Associate – IPMA lub/i Certified Associate in Project Management – PMI.


Wiedza i umiejętności

Studia na specjalności zarządzanie projektami umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:


 • kompleksowego planowania projektów w przedsiębiorstwie
 • budowania i zarządzania portfelem projektów
 • wykorzystania zwinnych metodyk zarządzania projektami
 • zarządzania kompetencjami zespołów projektowych
 • zarządzania ryzykiem portfelaprojektów
 • wykorzystania najpopularniejszych platform open-source w zarządzaniu projektami
 • budowania organizacji projektowej
 • doradztwa z zakresu zarządzania portfelem projektów
 • tworzenia dokumentacji projektu

Wybrane przedmioty specjalnościowe


 • zwinne metodyki zarządzania projektami
 • zarządzanie portfelem projektów
 • organizacja projektowa
 • informatyczne narzędzia open-source w zarządzaniu projektami
 • ratowanie projektów zagrożonych
 • doradztwo w zarządzaniu projektami
 • wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w zarządzaniu projektami
 • zarządzanie kompetencjami zespołów projektowych
 • zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • finansowanie portfela projektów
 • ryzyko w projektach międzyorganizacyjnych
 • projekty partnerstwa publiczno-prywatnego

Profil absolwenta

Absolwent specjalności „Zarządzanie projektami” po ukończeniu studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze menedżera portfela projektowego, menedżera programu projektów, kierownika biura projektów, kierownika projektu oraz konsultanta ds. zarządzania projektami. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżera wyższego lub średniego szczebla w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit lub jednostkach administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.