Profil kształcenia na specjalności zarządzanie i inżynieria produkcji żywności (ZiIPŻ) umożliwia studentom uzyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Ciekawym elementem programu specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi oraz preferencjami konsumenta. Studenci specjalności zdobywają też wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

Wiedza i umiejętności

Program specjalności uwzględnia nowe tendencje w produkcji żywności i zarządzaniu w łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu” oraz umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy w tym zakresie. Pozwala też na zdobycie zaawansowanych umiejętności w zakresie inżynierii produktów przetworzonych oraz integrowania wiedzy z obszaru wcześniej realizowanych przedmiotów. Duży nacisk położono na umiejętności wyszukiwania informacji oraz posługiwanie się regulacjami prawnymi, np. w zakresie stosowania dodatków do żywności, jak również ich interpretacji, niezbędnych przy podejmowaniu innowacyjnych działań związanych z projektowaniem produktów żywnościowych.

Rozwiązanie problemów stawianych studentom specjalności podczas zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych wymaga inwencji, a jednocześnie uwzględnienia uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych, środowiskowych, jak i prawnych, co pozwala na zdobycie kompetencji do odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

 

Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

  • zarządzanie bezpieczeństwem żywności
    wybrane przedmioty: Bezpieczeństwo żywności, Higiena w produkcji żywności, Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności,

  • opracowanie nowych produktowe żywnościowych: aspekty technologiczne, ekologiczne, prawne i ekonomiczne
    wybrane przedmioty: Projektowanie produktów żywnościowych, Analiza sensoryczna w badaniach konsumenckich, Inżynieria bioprocesowa, Badania rynkowe,

  • zarządzanie produkcją i dystrybucją
    wybrane przedmioty: Zarządzanie dystrybucją i cenami, Zarządzanie produktem, Statystyczne sterowanie procesem.


Profil absolwenta

Absolwenci specjalności są przygotowani do zarządzania produkcją, dystrybucją i cenami żywności oraz podejmowania działań innowacyjnych. Posiadają kompetencje do proponowania nowych rozwiązań, zastosowania nowych metod w produkcji i ocenie środków żywnościowych oraz projektowania, wdrażania i zarządzania systemami bezpieczeństwa żywności. Absolwenci znajdą zatrudnienie jako eksperci i menedżerowie w przedsiębiorstwach łańcucha żywnościowego, jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych związanych z projektowaniem i zarządzaniem procesem, jednostkach badawczo-rozwojowych, instytucjach doradczych w zakresie inżynierii produkcji żywności. Są też przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.