Przedsiębiorstwa dowolnej kategorii (np. przemysłowe, usługowe) i dowolnej wielkości (np. małe i średnie) są kluczowymi podmiotami gospodarczymi. Od menedżerów i ich profesjonalnych kwalifikacji zależy powodzenie przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Prognozy wskazują, że w najbliższych latach wzrośnie popyt na kadrę menedżerską dla korporacji oraz kierowników małych i średnich przedsiębiorstw.

Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.


Wiedza i umiejętności

Specjalność nastawiona jest na całościowe postrzeganie przedsiębiorstwa i łączy: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania.

Prezentując teoretyczne podstawy, podejmując dyskusje na zajęciach, student uzyskuje możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów. Nabywają wiedzę w zakresie jak kreować wartość przedsiębiorstwa poprzez doskonalenie poszczególnych obszarów jego funkcjonowania. Do umiejętności, które student nabędzie w czasie studiowania na specjalności, można zaliczyć:


 • radzenie sobie ze standardowymi, ale i nietypowymi problemami powadzenia przedsiębiorstw, w tym takimi jak:
 • kształtowanie strategii i biznesplanów,
 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • zarządzanie przedsięwzięciami (projektami),
 • zarządzanie ryzykiem biznesowym, w tym sytuacjami kryzysowymi,
 • zarządzanie technologiami, w tym wykorzystywanie systemów informatycznych,
 • przywództwo i kierowanie ludźmi,
 • budowanie partnerstwa, partycypacji oraz postaw i zaangażowania w zarządzaniu,
 • zdolności negocjacji,
 • budowanie struktur organizacyjnych i prowadzenie działalności zgodnie z zasadami równowagi społecznej, ekonomicznej i ekologicznej.

Na pierwszym stopniu studiów, w ramach specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami, studentom oferowanych jest siedem stałych przedmiotów specjalnościowych i osiem przedmiotów do wyboru.

Metody nauczania na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami

Zajęcia na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Ćwiczenia, warsztaty oraz seminaria w większości mają charakter studium przypadku, projektu lub też gry kierowniczej, a w połączeniu z praktyką gospodarczą (zajęcia współprowadzone z praktykami) pozwalają na weryfikację wiedzy teoretycznej w kontekście rzeczywistości funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa.


Profil absolwenta

Ukończenie studiów na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami pozwala na uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających zajmować stanowiska na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwami to potencjalnie:

 • zarządzający przedsiębiorstwem, korporacją oraz ugrupowaniami sieciowymi (top management),

 • menedżer na wyższym i średnim szczeblu zarządzania wybraną dziedziną przedsiębiorstwa,

 • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą,

 • przyszły doradca, konsultant, ekspert w zakresie zarządzania.

Opinie absolwentów

Anna Antczak

Na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami nabyłam wiedzę ze wszystkich obszarów, które pozwolą mi na sprawne zarządzanie firmą – zaczynając od finansów, poprzez prawo, a kończąc na zarządzaniu strategicznym i negocjacjach. Wiedza ta ukazuje wszystkie aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa i można w razie potrzeby ją pogłębić, wiedząc, co tak na prawdę jest istotne. Ukończenie tej specjalności umożliwia mi podjęcie pracy w każdej branży, jak również prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Pozostawia również otwartą drogę w wyborze dalszej drogi kształcenia.


Zuzanna Konieczna

Studia na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami to dla mnie możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach. Teraz, po latach nauki, zupełnie inaczej postrzegam otaczający mnie świat, a zamiast biernego obserwowania chcę – i wiem, że mogę – aktywnie uczestniczyć w jego rozwoju. Będąc uczestnikiem codziennych działań na rynku poznałam swoje prawa, zarówno jako konsument, jak i prawdopodobnie przyszły przedsiębiorca. Wiem też, jakie prawa rządzą na tym rynku. Nauczyłam się wyznaczać cele i zadania, których stopniowa realizacja przybliża mnie do spełnienia moich marzeń. Dzięki wiedzy jaką zdobyłam na studiach wiem także, jakie muszę ponieść nakłady, by w przyszłości moje dzisiejsze zamierzenia okazały się opłacalne. Wiedzę, którą zdobyłam wykorzystuję na co dzień w mojej pracy zawodowej. Często sięgam do notatek z rachunkowości finansowej lub zarządczej, obliczam wskaźniki płynności finansowej bądź rentowności, które poznałam na takich przedmiotach, jak: Analiza finansowa czy Finanse przedsiębiorstw, a dzięki Zarządzaniu strategicznemu mam możliwość uczestniczenia przy wyznaczaniu krótkookresowych strategii przedsiębiorstwa. Choć nie pracuję na razie na własny rachunek i własne ryzyko, mimo to wiem, że kończąc specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami jestem dobrze przygotowana, by samodzielnie kierować własną firmą, wyznaczać jej rozwojowe cele i dostosowywać się do oczekiwań przyszłych nabywców.