Opinie liderów biznesu na całym świecie, zawarte w raporcie Deloitte Global Human Capital Trends 2018 wskazują na szybki wzrost tego, co nazywamy przedsiębiorstwem społecznym. Ta zmiana odzwierciedla rosnące znaczenie kapitału społecznego w kształtowaniu celów organizacji, kierowaniu jej relacjami z interesariuszami oraz wpływie na jej ostateczny sukces lub porażkę. Nowoczesne organizacji chcą rozwijać swoją wartość biznesową w oparciu o potencjał pracowników, nowoczesne technologie i innowacyjne trendy HR. Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi dedykowana została kształtowaniu wiedzy i umiejętności w zarządzaniu kapitałem ludzkim jako wartością (transakcyjny lub twardy HR) oraz zarządzaniu ludźmi jako partnerami w biznesie (transformacyjny lub miękki HR).

Absolwenci studiów I stopnia uzyskają kompetencje z zakresu:
• rynku pracy
• prawa pracy
• rekrutacji i selekcji pracowników
• szkolenia i kształtowania kariery zawodowej pracowników
• oceniania i wynagradzania pracowników
• analizy kosztów pracy

Absolwenci studiów II stopnia uzyskają kompetencje z zakresu:
• strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
• projektowania strategii employer brandingowych
• planowania i organizacji pracy
• rozwoju pracowników i zarządzania kompetencjami
• kontrolingu kadrowego
• wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi
• rozwiązywania problemów pracowniczych
• budowania zaangażowania pracowników

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, seminaria, projekty, gry kierownicze, studia przypadków, warsztaty, spotkania i projekty z praktykami – naszymi partnerami są m.in. Volkswagen Poznań, Wrigley, Amazon, Arvato, ENEA, INEA (staże, praktyki, wycieczki, wykłady, warsztaty).

Dlaczego warto studiować na specjalności?
• partnerski model studiowania, gdzie prowadzący zajęcia starają się być bardziej mentorami i trenerami niż tradycyjnymi wykładowcami
• międzynarodowa ranga specjalności - wyróżniona przez Eduniversal
• renoma naukowa katedry opiekującej się specjalnością i bliskie związki z praktyką gospodarczą – cykliczna konferencja Diversity Business Meetings in Poznań, łącząca naukę, biznes i konsulting
• prężne studenckie koło naukowe HRview – warsztaty z praktykami dla członków, pierwszeństwo w dostępie do staży i praktyk w działach HR, działalność publicystyczna
• stały kontakt z praktyką HR – grupa na LinkedIn (HR Academy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), łącząca absolwentów specjalności i integrująca środowisko HR co najmniej w Wielkopolsce

Potencjalne miejsca pracy absolwentów/perspektywy zawodowe:
• HR business partner
• Członek zarządu ds. kadrowych
• Dyrektor personalny
• Specjalista ds. personalnych
• Konsultant - ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
• Menedżer średniego i wyższych poziomów, który musi posiadać kompetencje w zarządzaniu ludźmi

Kontakt i więcej informacji:
• koordynator specjalności: dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP, beata.mielnik@ue.poznan.pl
• Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, http://kziazp.ue.poznan.pl/