Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest dr Katarzyna Lis powołana przez Rektora UEP na kadencje: 2012 - 2016, 2016 - 2020, 2020 - 2024.

Do podstawowych zadań Pełnomocnika Rektora do spraw Osób z Niepełnosprawnościami należy:

 1. podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom z  niepełnosprawnościami udział w życiu społeczności akademickiej;
 2. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych;
 3. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
 4. udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnościami;
 5. opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Efektem działań dr Katarzyny Lis, jest utworzenie na naszej uczelni komórki działającej na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami:


1.02.2015 r., zarządzeniem Rektora UEP zostało utworzone Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, obecnie Zespół do spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Do naszych zadań należy:

 1. podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami udział w życiu społeczności akademickiej lub utrudniających kształcenie się;
 2. bieżąca obsługa studentów i kandydatów z niepełnosprawnościami;
 3. integracja studentów z niepełnosprawnościami;
 4. promowanie UEP jako instytucji przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania na UEP osób z niepełnosprawnościami);
 5. informowanie studentów z niepełnosprawnościami o bieżących sprawach, stypendiach socjalnych, stypendiach specjalnych, zapomogach, stypendiach Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendiach Ministra za wybitne wyniki w nauce i w sporcie;
 6. reprezentowanie Uczelni m.in. w konferencjach, seminariach dotyczących tematu niepełnosprawności;
 7. współpraca z pełnomocnikami rektorów ds. osób z niepełnosprawnościami i studentami z niepełnosprawnościami innych uczelni wyższych, w celu wymiany doświadczeń i realizowaniu wspólnych działań,
 8. współpraca z instytucjami rządowymi (m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, PFRON-u) i samorządowymi (m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Pełnomocnikiem Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami) oraz organizacjami, których statutowym zadaniem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami;
 9. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
 10. kształtowanie postaw środowiska akademickiego wobec osób z niepełnosprawnościami;
 11. gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej studentów z niepełnosprawnościami UEP;
 12. udzielanie pomocy pracownikom jednostek organizacyjnych UEP prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnościami;
 13. opiniowanie wniosków kierowanych przez studentów z niepełnosprawnościami do rektora, komisji stypendialnych lub dyrektorów instytutów UEP w sprawach objętych regulaminem studiów;
 14. przygotowywanie sprawozdań z działalności ZON dla władz Uczelni 
Staramy się rozwiązywać wszystkie sprawy, z którymi zwrócą się do nas studenci.

Działamy zgodnie z:
Regulaminem przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP, kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej UEP, a także w prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Zarządzenie nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Formularze w wersji WORD oraz PDF dostępne w zakładce Dla Studentów -> Formularze