Obywatele Ukrainy obecnie studiujący w UEP, mogą korzystać ze świadczeń na dotychczasowych  zasadach. Oznacza to, że tym osobom nie przysługują szczególne uprawnienia do ubiegania się o świadczenia nadane ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Natomiast studenci posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne lub zapomogę, którzy mają trudności z udokumentowaniem sytuacji materialnej i życiowej ze względu na niemożność pozyskania z ukraińskich instytucji odpowiedniej dokumentacji,  mogą złożyć oświadczenie o sytuacji materialnej i życiowej w oparciu o art. 75 kpa.

 

 

Obywatele Ukrainy objęci ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) będą mieli możliwość ubiegania się o stypendium socjalne (art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) przy czym ubieganie się o te świadczenia odbywać się będzie na podstawie dołączonego do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Obywatele Ukrainy objęci ww. ustawą, będą również mieli prawo ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę na ogólnych zasadach obowiązujących w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem, że w stosunku do nich zniesione będzie ograniczenie w zakresie liczby zapomóg (art. 92 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), które może przyznać uczelnia.Studenci, mający stały adres zamieszkania na terenach objętych działaniami wojennymi, mogą ubiegać się o zapomogę w uproszczonym trybie:
- należy wypełnić wniosek o zapomogę w systemie USOS. W uzasadnieniu (wymóg formalny) należy wpisać okoliczności uniemożliwiające złożenie pełnej dokumentacji,
- przekazać wniosek do Zespołu Spraw Socjalnych i Stypendialnych osobiście lub pocztą. Z powodu zmiany siedziby Zespołu prosimy dokumenty  do dnia 9.03 br. składać w pok. 119a bud. A, od dnia 10.03 w pok.118 i 119 bud. A.
Osoby, które nie mogą dostarczyć papierowego wniosku do Uczelni, prosimy o kontakt mailowy - zss.bos@ue.poznan.pl.