PUEB research projects 2018-2019

The measurement of liquidity and the dynamics of the transaction process

Source of funding: National Science Centre, Poland
Funding Scheme: OPUS
Project ID number:  2017/25/B/HS4/01546
Start date: 07.02.2018  
Finish date: 06.02.2020
Amount of funding:  156 200 zł
Desription:
Płynność instrumentów notowanych na rynkach finansowych jest jedną z najistotniejszych kwestii we współczesnych finansach. W literaturze wskazuje się, że ma ona znaczenie w aspekcie wyceny instrumentów finansowych, alokacji aktywów w portfelach, jak również zarządzania ryzykiem. Stanowi ważny wyznacznik jakości rynku. Na jej braku tracą wszyscy uczestnicy rynku: inwestorzy, którzy nie będą skłonni do zakupu nowych akcji, mając na uwadze potencjalne problemy z ich sprzedażą po akceptowalnej cenie, jak i animatorzy rynku, odpowiedzialni za podtrzymywanie obrotu na danych walorach. Płynność jest ważna zarówno dla inwestorów, jak i dla organizatorów obrotu. 

Płynność jest wielkością nieobserwowalną i przybliżaną za pomocą szeregu zmiennych zastępczych (ang. proxy). Nieuchwytność pojęcia płynności instrumentu finansowego wynika właśnie z tego, iż obejmuje ono szereg własności transakcyjnych obserwowanych na rynku. Badania płynności przebiegają w wielu wymiarach – obejmują miary tworzone na podstawie różnych zbiorów informacji, w różnej częstotliwości i w różnych segmentach rynku finansowego. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, które spośród miar są najbliższe faktycznie obserwowanym kosztom transakcyjnym. Zamierzony projekt ma na celu porównanie miar płynności akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W projekcie uwzględnione zostaną miary wyznaczane na podstawie danych dziennych i danych śróddziennych, obserwowanych z wyższą częstotliwością, a na tej podstawie wskazane zostaną miary optymalne. Badaniu poddane zostaną także zależności obserwowane w charakterystykach procesu transakcyjnego, takich jak zmienność czy wolumen, i ich wpływ na płynność na polskim rynku kapitałowym.

Przeprowadzone badania pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie, na ile istotne w szacowaniu płynności jest stosowanie danych śróddziennych, a w szczególności czy i jakie miary konstruowane na podstawie ogólnodostępnych danych dziennych mogą z zastąpić bardziej skomplikowane obliczeniowo i wymagające czasowo miary konstruowane na podstawie danych śróddziennych. Proponowany projekt pozwoli uzupełnić lukę w badaniach i odpowiedzieć na istotne pytania dotyczące zależności między cenami, zmiennością a miarami płynności, a przez to przyczynić się do lepszego opisu procesów cenotwórczych. Projekt ma na celu zbadanie zależności między płynnością a zmiennością. Wyniki proponowanych badań są interesujące nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale również przydatne dla inwestorów czy praktyków rynku kapitałowego.

Principal Investigator:   
dr hab. Barbara Zofia Będowska-Sójka, prof. nadzw. UEP 
Department of Econometrics, Faculty of Informatics and Electronic Economy


www.researchgate.net/profile/Barbara_Bedowska-Sojka 

 google scholar

www.mendeley.com/profiles/barbara-bdowska-sjka/  


Co-Investigators:

dr hab. Agata Kliber
Department of Applied Mathematics , Faculty of Informatics and Electronic Economy


dr hab. Krzysztof Echaust, prof nadzw. UEP
Department of Operations Research, Faculty of Informatics and Electronic Economy


Department of Econometrics, Faculty of Informatics and Electronic Economy