Liczba godzin: 270h (zajęcia)

Program studiów:

·        Psychologia poznawcza

·        Psychologia różnic indywidualnych

·        Psychologia społeczna

·        Psychologia rozwojowa

·        Wychowawcze aspekty funkcjonowania dziecka w rodzinie i w szkole

·        Komunikacja interpersonalna w szkole

·        Podstawy pedeutologii

·        Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

·        Profilaktyka, diagnoza i pomoc psychopedagogiczna

·        Poradnictwo edukacyjno-zawodowe

·        Budowanie współpracy z rodzicami

·        Psychopedagogiczne koncepcje uczenia się i nauczania

·        Projektowanie procesu kształcenia

·        Projektowanie celów kształcenia

·        Metody dydaktyczne

·        Tutoring w pracy z uczniem

·        Formy pracy z uczniem

·        Media edukacyjne i technologie informacyjne w nauczaniu

·        Aranżacja przestrzeni edukacyjnej

·        Ocenianie osiągnięć uczniów i ewaluacja zajęć dydaktycznych

·        Programy nauczania

·        Projektowanie scenariusza zajęć

·        Emisja głosu

·        Dydaktyka szczegółowa

·        Praktyka pedagogiczna


Warunki ukończenia studiów:

  • uzyskanie pozytywnego wyniku z dwóch egzaminów pisemnych

      (moduł psychologiczno-pedagogiczny i moduł dydaktyczny);

  • przygotowanie i prezentacja 5 scenariuszy zajęć;
  • zaliczenie obowiązkowych praktyk;
  • 80% obecności na zajęciach.

 Studia kończą się: zdaniem pisemnego i ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.