Dlaczego warto studiować Zarządzanie Projektami?


Sprawdź również:

Zarządzanie Projektami - narzędzie dla praktykówdowiedz się więcej

Metodyki i metody zarządzania projektami - dowiedz się więcej

Menedżer projektów Employer Branding - dowiedz się więcej


Współczesne, dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze wpływa w znaczącym stopniu na zmiany w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Coraz częściej organizacje gospodarcze realizują projekty lub zbiory projektów, zarządzanych i koordynowanych w warunkach ograniczonych zasobów. Kierownicy projektów są więc obciążeni wielością obowiązków i zależności, przede wszystkim dlatego, że przedsięwzięcia te mają duże znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa na rynku. Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami są zatem centralnym czynnikiem sukcesu firm funkcjonujących w dynamicznych warunkach konkurencyjnych. Przedsiębiorstwa, które skutecznie zarządzają projektami, osiągają wymierne efekty, a dotrzymanie terminów, budżetów i celów rzeczowych projektu zwiększa zadowolenie klienta ze współpracy oraz poprawia atmosferę w zespole realizującym zadania projektowe.


Zarządzanie projektem polega na zastosowaniu wiedzy, umiejętności i narzędzi w czynnościach projektu, tak aby osiągnąć cele oraz zaspokoić oczekiwania zleceniodawców. Działania te wymagają balansowania między takimi elementami jak: cele, ograniczony czas, koszty oraz jakość. Powoduje to, że duża liczba rozpoczętych projektów nie zostaje doprowadzona do końca, albo zostaje przekroczony budżet lub termin ich ukończenia. Mimo tych trudności projektami można skutecznie zarządzać, co stanowi główne przesłanie studiów podyplomowych ‘Zarządzania Projektami’. Potrzebne są jednak do tego dobre przygotowanie, wszechstronna wiedza oraz różnorodne umiejętności postępowania z ludźmi.

Cel studiów:


Celem studiów ‘Zarządzanie projektami’ jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami w warunkach gospodarki rynkowej. Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów mają na celu przede wszystkim zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania projektami oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce. Kryteriami doboru omawianych zagadnień są: aktualność i praktyczna przydatność oraz znaczenie dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej. 


Studia są adresowane do osób zaangażowanych w realizację różnorodnych projektów, co gwarantuje interdyscyplinarność przekazywanych treści, pozwala na wymianę doświadczeń oraz poznanie specyfiki różnorodnych postępowań projektowych.Obszary, na których się koncentrujemy to:


- zarządzanie projektem,
- metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem,
- zarządzanie zespołem projektowym,
- rola kierownika projektu jako lidera zespołu,
- zarządzanie ryzykiem i interesariuszami w projekcie,
- budżetowanie projektu,
- uwarunkowania prawne zarządzania projektem,
- informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie projektem.

Adresaci studiów:


- studia podyplomowe są przeznaczone dla osób zajmujących stanowiska związane z kierowaniem zespołami projektowymi w przedsiębiorstwach i innych układach organizacyjnych oraz dla osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk,
- studia podyplomowe są przeznaczone dla osób mających tytuł zawodowy licencjata lub magistra (albo równorzędny). Od kandydatów oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studiów podyplomowych.

O przyjęcie na studia podyplomowe ‘Zarządzanie projektami’ mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów podyplomowych. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.