Rekrutacja przewidziana jest na rok akademicki 2019/2020.


Cena studiów: 4.000 złotych.


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do  podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od  nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych,
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214,
61-895 Poznań,  

Adres do korespondencji: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
al. Niepodległości 10,
61- 875 Poznań,

z dopiskiem "Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne".


Opłata za studia:

Opłatę należy uiścić na indywidualnym numerze konta, nadanym w momencie otrzymania decyzji o przebiegu rekrutacji, czyli po uruchomieniu kierunku.