Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.


Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów,  zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.


Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.


Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe.


Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.


Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

1.    Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

2.    Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej

3.    Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html

4.    Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, w tym również merytorycznym, udzielają:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW 

office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

ze strony UEP - dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP, kierownik studiów podyplomowych
office: +48 61 854 38 72, e-mail:  slawomira.kandula@ue.poznan.pl;