Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej


Studia podyplomowe "Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu" mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnego, strategicznego wywiadu biznesowego, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Uczestnicy studiów nabędą umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizowania informacji obejmujących między innymi wywiad konkurencyjny, rynkowy, rozpoznanie partnerów strategicznych, badanie powiązań kapitałowych, ocenę wiarygodności osób i firm.

 

Podczas zajęć przedstawione zostaną metody pracy wykorzystywane m.in. w wywiadzie gospodarczym, narzędzia pozyskiwania danych i ich analizy. Zaprezentowane zostaną techniki służące do zdobywania informacji na temat osób i organizacji z różnego rodzaju publicznych i niepublicznych źródeł. Realizowane będą również warsztaty w zakresie ugruntowania nabytej wiedzy. 

Program studiów obejmuje również tematykę metod pracy służb specjalnych na świecie i zagrożeń związanych ze szpiegostwem przemysłowym. 

Omówione zostanie zjawisko psychologicznej wojny informacyjnej, dezinformacji, inspiracji czy propagandy, jako narzędzi strategicznej walki konkurencyjnej. 

Zajęcia obejmować będą także problematykę bezpieczeństwa biznesu i podejmowania działań neutralizujących identyfikowane zagrożenia.


Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:


  1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  2. Certyfikat Specjalisty ds. wywiadu gospodarczego i przeciwdziałania inwigilacji wystawiony przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
  3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
  4. Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

Studia podyplomowe "Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu" przeznaczone są dla osób zajmujących różnego rodzaju stanowiska, na których kluczowe znaczenie ma zarządzanie informacją, rozumiane jako pozyskiwanie, analiza oraz ochrona informacji. W szczególności studia skierowane są do:

  • kadry zarządzającej,
  • kontrolerów wewnętrznych,
  • audytorów,
  • analityków,
  • detektywów,
  • pozostałych osób zajmujących się wyszukiwaniem informacji i zainteresowanych tematyką wywiadu gospodarczego i zapobieganiem szpiegostwu przemysłowemu.