Opłata za studia: 4.000 zł


O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie".


Terminy wnoszenia opłat za studia:

W przypadku płatności jednorazowej 4.000 zł:

- płatna do dnia 31 października 2019r.,

W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.000 zł:

- I rata płatna do dnia 31 października 2019r.,

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2020r.

W przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.000 zł:

- I rata płatna do dnia 31 października 2019r.,

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2019r.,

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2020r.,

- IV rata płatna do dnia 15 maja 2020r.

Opłaty za studia uiszczane są na indywidualny numer konta bankowego, który każdy słuchacz będzie miał nadany po przyjęciu na studia.


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.