Rekrutacja trwa do 15.10.2016


Cena studiów: 4500 zł.


Opłatę można uiścić:

jednorazowo:

Do dnia 30.11.2016 r. – 4500zł


Terminy wnoszenia opłat za studia w przypadku płatności w 2 ratach:

Do dnia 30.11.2016 r. – 2250zł

Do dnia 30.03.2017 r. – 2250 zł


Terminy wnoszenia opłat za studia w przypadku płatności w 4 ratach:

Do dnia 30.11.2016 r., - 1125zł

Do dnia 30.01.2017 r., - 1125zł

Do dnia 30.03.2017 r. - 1125zł

Do dnia 30.05.2017 r. - 1125zł  


Terminy wnoszenia opłat za studia w przypadku płatności w 8 ratach:

Do dnia 30.10.2016 – 650zł

Do dnia 30.11.2016 – 550zł

Do dnia 30.12.2016 – 550zł

Do dnia 30.01.2017 – 550zł

Do dnia 28.02.2017 – 550zł

Do dnia 30.03.2017 – 550zł

Do dnia 30.04.2017 – 550zł

Do dnia 30.05.2017 – 550zł


Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec drobnej zmianie.

W szczególnych sytuacjach losowych Słuchacz - przed upływem terminu płatności - może się zwrócić do prorektora ds. edukacji i studentów /za pośrednictwem kierownika studiów/  z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę wybranego wariantu oraz terminu płatności i rozłożenie opłaty na raty według propozycji przedstawionej we wniosku.


Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokość zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.


Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.
Dokumenty aplikacyjne:


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Katedry Rachunkowości Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

  • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu 
  • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • dwie małe koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego  panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia. Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.Miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Rachunkowości  w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).


Sekretariat Katedry Rachunkowości

osobiście
ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.120
pon.-pt. 7.00-15.00

listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe "Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"


Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia. 


Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zapłaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.


Rezygnacja ze studiów
rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy i o odesłanie dokumentów.

Rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt. 5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.