Cel studiów:


Studia podyplomowe "Koordynator dostępności" mają przygotowywać słuchaczy do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w organizacjach. Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami "każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności." Zgodnie z art 59 przywołanej ustawy "koordynatorzy do spraw dostępności, o których mowa w art. 14, zostaną wyznaczeni w terminie do dnia 30 września 2020 r."


Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej i przygotowanie do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.
Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację wymagań przywołanej wyżej Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawiane podmiotom publicznym.
Słuchacze po zaliczeniu i zdaniu egzaminu przedmiotów: Kultura Głuchych, Komunikacja z osobami niesłyszącymi, Podstawy polskiego języka migowego otrzymają certyfikat PJM na poziomie A1.
Słuchacze po zdaniu egzaminu z przedmiotu Pierwsza pomoc mogą otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy.