Cel studiów:

Problematyka studiów koncentruje się wokół podatków i opłat lokalnych
w gospodarce jednostek samorządu gminnego. Ich ukończenie pozwoli na zdobycie, pogłębienie i uaktualnienie wiedzy i umiejętności z zakresu wymiaru, poboru, kontroli, egzekucji, ewidencji i sprawozdawczości podatków i opłat lokalnych 

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) będących pracownikami wydziałów finansowych urzędów gmin oraz pragnących podjąć w nich pracę. Studia mogą też zainteresować pracowników służb sprawujących nadzór i kontrolę nad gminami w sferze finansów 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.