Głównym celem ukończenia studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR) do wyceny, ujmowania i prezentacji składników w sprawozdaniu finansowym.

 Słuchacze mają możliwość zapoznania się z kompletnym zbiorem trzynastu Krajowych Standardów Rachunkowości, stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości oraz jego nową rekomendacją „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”.

 Kluczowe zagadnienia poszczególnych standardów, stanowisk i rekomendacji Komitetu KSR omawiane są na przykładach zaczerpniętych z praktyki gospodarczej.


Studia przeznaczone są dla kandydatów na głównego księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 121101), zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227).

Studia przeznaczone są także dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich, dysponujących podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów, w szczególności księgowych zatrudnionych w działach finansowo-księgowych, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz audytorów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o zastosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń