Warunki niepewności towarzyszą od zawsze przedsiębiorcom. Różne były możliwości jej ograniczania za sprawą obserwacji, opisu, wyjaśniania i prognozowania. Przyjmuje się, że ta część niepewności, którą można oszacować wskazując ilościowo lub jakościowo wyrażone prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń, zjawisk itd. wiąże się z ryzykiem. Oznacza ono możliwość, że projektowane cele i działania nie zostaną zrealizowane w takim zakresie i na takim poziomie jakie uprzednio zakładano. Z tego powodu przedsiębiorcy podejmują działania mające na celu zarządzanie ryzykiem. Wiąże się ono z ustaleniem i przewidywaniem obszarów w przedsiębiorstwie szczególnie podatnych na ekspozycję na ryzyko oraz podjęcia działań minimalizujących negatywny wpływ na przedsiębiorstwo.


Cele studiów:
Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy ujmującej holistycznie problem ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w niezwykle wymagającym, złożonym i dynamicznie się zmieniającym otoczeniu, wiedzy o zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem i światowych standardach zarządzania ryzykiem, ryzykiem marketingowym, finansowym, organizacyjnym, prawnym, ryzykiem personalnym, w zarządzaniu projektami i wspomaganiu informacyjnym zarządzania. Nastąpi wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami szacowania ryzyka i jego analizy oraz zarządzania nim w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Ponadto stworzone zostaną nowe lub doskonalone będą dotychczasowe kompetencje uczestników studiów w zakresie zarządzania ryzykiem.


Adresaci studiów:

Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i rozwijaniem umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem ryzykiem, w tym zarządzaniem portfelem projektów oraz kierowaniem zespołami projektowymi w przedsiębiorstwach i innych układach organizacyjnych oraz dla osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk i zainteresowanych problematyką.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się  osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.