Liczba godzin: 206

Program studiów:


ZARZĄDZANIE PRACĄ - 96 godz.

MODUŁY TEORETYCZNE – 56 godz.

 • Sytuacja na rynku pracy jako uwarunkowanie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Organizacja pracy
 • Prawo pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Psychologia pracy

STUDIA PRZYPADKÓW – opracowania autorskie zintegrowane dydaktycznie z blokiem problemowym "zarządzanie pracą" - 40 godz.

 • Wartościowanie pracy
 • HR Biznes Partner
 • Elastyczność zatrudnienia i jej formy
 • Zarządzanie kosztami pracy. Absencja
 • Kształtowanie systemu wynagrodzeń
 • Równoważenia pracy i życia (WORK – LIFE BALANCE)
 • Opodatkowanie zatrudnienia
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Negocjacje stosunków pracy

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - 110 godz.

MODUŁY TEORETYCZNE – 46 godz.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Międzynarodowe ZZL
 • Zachowanie człowieka w organizacji
 • Pracownicze programy emerytalne i indywidualne inwestycje emerytalne
 • Wykorzystanie teorii motywacji w praktyce
 • Neuromanagement - podstawy podejmowania decyzji kadrowych

STUDIA PRZYPADKÓW – opracowania autorskie zintegrowane dydaktycznie z blokiem problemowym "zarządzanie zasobami ludzkimi" - 64 godz.

 • Wdrażanie systemu motywacyjnego w korporacji
 • Strategiczna karta wyników i HR
 • Controlling HR
 • Employer branding, rekrutacja i selekcja
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Assessment i Development Centre
 • Satysfakcja z pracy - techniki badania opinii
 • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie talentami
 • Systemy informatyczne w HR na przykładzie SAP HR
 • Zastosowanie coachingu w ZZL  

Egzaminy z przedmiotów:

 • Organizacja pracy
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

a także zaliczenie pozostałych modułów przedmiotowych i warsztatów oraz zdanie egzaminu końcowego: część pisemna (test), część ustna (wypowiedź na temat wybranego problemu kadrowego).