Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompetencji do samodzielnego audytowania systemów zarządzania. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady audytowania, zarzadzania programem audytów, prowadzenia auditu.


Szkolenie przygotowuje wysoko wykwalifikowaną kadrę do sprawowania funkcji auditora, przygotowania i przeprowadzenia auditu wewnętrznego, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.

 

Szkolenie ma zastosowanie w stosunku do nabycia kompetencji auditora w stosunku do audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Szkolenie jest kierowane do szerokiego grona odbiorców: osób nabywających kompetencji lub doskonalących swoje umiejętności


Forma zajęć: online, warsztatowo-wykładowa

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I

Godz. od 16.00 do 17.30

Godz. od 17.45 do 19.15

 

4 godz. dydaktyczne

 

Dzień II

Godz. od 16.00 do 17.30

Godz. od 17.45 do 19.15

 

4 godz. dydaktyczne

Program

Moduł 1.

·        Podstawowe pojęcia i terminy związane  z auditem,

·        Kompetencje auditora

·        Przygotowanie planu auditu

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne


Moduł 2. Wdrożenie programu auditu

·        Określenie celów, zakresu i kryteriów auditu,

·        Wybór i określenie metod auditu,

·        Wybór członków zespołu audytującego,

·        Przygotowanie listy pytań kontrolnych

·        Monitorowanie programu auditu

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne


Moduł 3. Przeprowadzenie auditu

·        Inicjowanie auditu,

·        Przygotowanie działań auditowych,

·        Przeprowadzenie działań audytowych:

o   Wyznaczenie ról i odpowiedzialności,

o   Spotkanie otwierające,

o   Komunikowanie się podczas auditu,

o   Dostępność i dostęp do informacji audytowych,

o   Zbieranie i weryfikowanie informacji,

o   Opracowanie ustaleń z auditu,

o   Określenie wniosków z auditu,

o   Przeprowadzenie spotkania zamykającego,

o   Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne


Moduł 4. Kompetencje i ocena auditorów

o   Określenie kompetencji auditora,

o   Ocena prac auditorów,

o   Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne
Trenerzy


    dr hab. Monika Dobska


    dr hab. Monika Dobska, prof. UEP – od 1995 roku pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością. Wykładowca w zakresie tematyki zarzadzania jakością, zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi, zarządzania wartością, marketingu usług, wizerunku, obsługi klienta, badań rynku. Autorka i współautorka szeregu monografii naukowych: Marketing bezpośredni (1999), Marketing usług medycznych (2000), TQM - zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej (2003), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej (2008), Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych: teoria i studia przypadków (2008), Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej (2010), Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych (2012), Reorientacja w zarządzaniu przekształconym podmiotem leczniczym (2013), Wybrane narzędzia zarządzania: wytyczne dla pracowników systemu ochrony zdrowia (2017), Zarządzanie jakością (2016), Metodyka pomiaru jakości usług (2016), Zarządzanie usługami (2017), Zarządzanie podmiotem leczniczym (2018). Autorka 200 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wyróżniona nagrodami J.M. Rektora UEP oraz  Ministra Edukacji Narodowej. Od 1995 roku autorka i wykładowca wielu projektów szkoleniowych, realizowanych zarówno w przedsiębiorstwach jak i uczelniach wyższych. Wykłady realizowane między innymi dla Wharton School, University of Pensylvania Philadelphia, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Seminarzystka: Computer and Information Science Departament University of Massachusetts, Dartmouth, Warwick Business School, University of Warwick, UK, Lund University Hospital (Szwecja), Karlstad University, Szwecja.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 799 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP 

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl