Opis szkolenia


Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu VCC (Vocational Competence Certificate), który oznacza przejście programu szkoleniowego oraz zdania egzaminu z modułu menedżerskiego.

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. Certyfikaty VCC opatrzone są znakiem Europass, który rozpoznawany jest na terenie całej Europy przez sektor edukacji oraz rynku pracy. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji zawodowych.

EFEKTY SZKOLENIA
Certyfikowany kurs menedżerski obejmuje swym programem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej.
Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru zarządzania. Menedżer powinien:
• potrafić skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych,
• posiąść umiejętność skutecznego słuchania,
• rozumieć różne typy osobowości,
• opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
• wyznaczać dobrze cele
• potrafić planować i organizować pracę zespołu,
• potrafić zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty.
Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi.

Szkolenie obejmuje również przeprowadzenie testu Thomas International, jednego z najlepszych testów psychometrycznych na świecie dotyczących stylu zachowania osób w pracy. Test wypełniany jest przez uczestników on-line w ciągu 8 minut. Dzięki osiągniętym wynikom można dokładnie określić predyspozycje osobowościowe w miejscu pracy, mocne strony, ograniczenia, predyspozycje. Dzięki otrzymanym wynikom każdy z uczestników szkolenia otrzymuje bezpośrednią informację dotyczącą jego naturalnych predyspozycji, zachowań w pracy oraz jak działa pod presją. Na podstawie tych informacji otrzymuje również informację, które z kompetencji powinien dalej rozwijać.
Analiza Profilu Osobowościowego (Thomas International) posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (BPS), który potwierdza że analiza spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Thomas International to jeden z liderów i czołowych dostawców tego typu rozwiązań na świecie.

Szkolenie realizowane jest w dwóch formułach do wyboru: formule stacjonarnej oraz w formule online.

W przypadku szkolenia online całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji - nadawania "na żywo" (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) - o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. 
Kurs kończy się egzaminem. Podstawą zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu VCC jest szkolenie oraz zapoznanie się z treścią podręcznika celowo przygotowanego do tego kursu.


Program


Harmonogram edycji ONLINE listopadowej:


 - 7-8 listopada, godz. 15.00 - 20.00 – szkolenie online – moduł I

 

- do 10 listopada – otrzymanie przez każdego uczestnika drogą mailową linku do testu Thomas International

 

- 24-25 listopada, godz. 15.00-20.00 – szkolenie online – moduł II

 

- do 30 listopada - wypełnienie testu Thomas International przez uczestników

 

- informacja zwrotna z testu Thomas International (termin spotkania online zostanie ustalony indywidualnie z trenerem),

 

- Do 15 grudnia - egzamin (termin egzaminu online dla grupy zostanie ustalony z trenerem)
W przypadku szkolenia w formule online całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. 

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Wskazane jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Plan dnia szkoleniowego online:

godz. 15.00-20.00


W przypadku szkolenia w formule stacjonarnej zajęcia odbywać się będą w salach UEP.

Plan dnia szkoleniowego w formule stacjonarnej:

godz. 9.00-15.50

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PROGRAM
1. Praca menedżera – wprowadzenie.
2. Skuteczna komunikacja.
• Moc komunikacji niewerbalnej – gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy.
• Co przeszkadza w komunikowaniu?
• Uważne słuchanie.
• Style słuchania.
3. Style interpersonalne.
• Profil osobowości – Temperamenty.
4. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Wyznaczanie celów.
6. Planowanie i organizacja pracy menedżera zespołu.
7. Sytuacyjny model przywództwa Hersey’a i Blanchard’a
8. Informacja zwrotna – chwalenie i konstruktywna krytyka.
9. Przywództwo i kierowanie zespołem.
• Grupa a zespół.
• Budowanie zespołu.
• Współpraca w zespole.
• Etapy rozwoju zespołu.
10. Role w zespole wg R. M. Belbina.
• Praca nad problemem.
• Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji.
• Charakterystyka faz rozwoju grupy.
11. Rozwiązywanie konfliktów.
• Postępowanie w razie konfliktu.
• Przeszkody na drodze do porozumienia.
• Jak radzą sobie z konfliktami osoby o różnych typach osobowości?
12. Negocjacji – fundamenty, rodzaje, fazy, style prowadzenia.
13. Sztuka autoprezentacji.
• Wystąpienia publiczne.
• Trema i stres – skąd się biorą, jak działają i jak sobie z nimi radzić.
• Etykieta w biznesie.
14. Prowadzenie zebrań.

Trenerzy


                 dr Tomasz Kopczyński

menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis - PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 3350 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach (online lub stacjonarnych- w zależności od wybranej formuły szkolenia) ,
· podręcznik (dostęp do podręcznika online wysyłany do uczestnika pocztą elektroniczną),
· test Thomas International,
· opiekę merytoryczną trenera,
· egzamin (online lub stacjonarny-w zależności od wybranej formuły szkolenia),
· certyfikat menedżerski VCC (certyfkat wystawiany przez instytucję certyfikującą),
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.
Certyfikat VCC wystawiony zostanie przez firmę akredytującą osobom, które zdadzą egzamin. Certyfikat zostanie wystawiony w okresie około miesiąca od dnia egzaminu, a następnie przesłany drogą pocztową pod wskazany adres.

Terminy i zapisy na szkolenie 


Aktualnie prowadzona jest rekrutacja tylko na edycje online.

Informacji udziela:
Alicja Dąbrowska
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl