Wydawnictwo

Proces wydawniczyProces wydawniczy jest inicjowany przez wniosek autora lub redaktora naukowego. Wydawnictwo przyjmuje wnioski o wydanie: prac awansowych i innych monografii naukowych, podręczników, kolejnych numerów z serii: Materiały Dydaktyczne, Debiuty Ekonomiczne, Studia Doktorantów. Do wniosku powinien być załączony formularz z nazwiskami trzech proponowanych recenzentów (wyjątek stanowią Materiały Dydaktyczne – seria nierecenzowana). Wnioskodawca wydania monografii naukowej niebędącej pracą awansową powinien dodatkowo wskazać źródło jej finansowania poza budżetem wydawnictwa. Dokładny koszt wydania książki określamy po obliczeniu jej objętości.

 

Oprócz wniosku należy złożyć tekst opracowania, o którego wydanie się wnioskuje, w formie elektronicznej (Word) i papierowej. Jeśli wniosek poprzedza moment ukończenia pracy, należy załączyć koncepcję/streszczenie/spis treści itp. przygotowywanej książki oraz określić w przybliżeniu termin jej złożenia w wydawnictwie. Forma elektroniczna służy obliczeniu objętości książki (liczby arkuszy autorskich i wydawniczych).

 

Wnioski mogą być składane sukcesywnie przez cały rok i są rozpatrywane przez Komitet Redakcyjny na kolejnych posiedzeniach, których harmonogram publikowany jest na stronie wydawnictwa na początku każdego semestru. Wnioski przyjmowane są do godziny 13 w środę poprzedzającą posiedzenie Komitetu Redakcyjnego.

 

Komitet Redakcyjny rozpatruje złożone wnioski: przyjmuje je bez zastrzeżeń, określa warunki przyjęcia lub odrzuca. W przypadku przyjęcia wniosku – wyznacza recenzenta(ów) pracy. Wnioskodawcy są każdorazowo informowani o decyzji Komitetu w sprawie przyjęcia wniosku, warunkach przyjęcia lub o odrzuceniu wniosku. Poznają także nazwisko(a) recenzenta(ów).

 

Następnie książka wysyłana jest do recenzenta(ów). Po pozytywnym zakończeniu procedury recenzowania autor składa w wydawnictwie ostateczną wersję pracy (w formie elektronicznej i papierowej) i podpisywana jest z nim umowa wydawnicza. Obliczana jest objętość poprawionej wersji pracy.

 

Książki poddawane są opracowaniu redakcyjnemu w kolejności ich składania. Najpierw w ścisłej współpracy z autorem dokonywana jest redakcja merytoryczna i językowa tekstu. Zredagowany tekst oddawany jest do składu. Złożona książka przechodzi korektę i korektę autorską. Równolegle w porozumieniu z autorem przygotowywany jest projekt okładki. Na końcowym etapie książka otrzymuje numer ISBN. Przed zleceniem druku materiał przechodzi dodatkową weryfikację. Druk całego nakładu poprzedza egzemplarz okazowy, po otrzymaniu którego możliwa jest jeszcze korekta elementów tekstu i grafiki. Prace redakcyjne i druk mogą trwać do 3,5 miesiąca.

 

Po przyjęciu wydrukowanego nakładu książki do magazynu jest ona przekazywana do sprzedaży za pośrednictwem stacjonarnej i internetowej księgarni PWN. Informacja o ukazaniu się nowości publikowana jest na stronie wydawnictwa. Zgłaszane jest w Bibliotece Narodowej wykorzystanie ISBN-u. Wysyłane są egzemplarze obowiązkowe, egzemplarz dla recenzenta i przekazywane egzemplarze autorskie.