Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2016 r., a zakończą się we wrześniu 2017 r.
Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w  soboty i niedziele.

Liczba godzin: 180

Ramowy program przedmiotowy:

  • Ustrój administracji rządowej i samorządowej – 8 godz
  • Współczesne problemy zarządzania organizacją – 8 godz
  • Teoretyczne podstawy rachunkowości – 6 godz
  • Rachunkowość finansowa z Międzynarodowymi Standardami Sektora Finansów Publicznych – 20 godz
  • Rachunkowość budżetowa – 20 godz
  • Sprawozdawczość budżetowa  i finansowa oraz rewizja sprawozdań – 15 godz
  • Controlling w jednostkach samorządu terytorialnego – 12 godz
  • Analiza finansowa – 8 godz
  • Zastosowanie komputerów w rachunkowości i analizie finansowej – 12 godz
  • Standardy kontroli zarządczej i standardy audytu wewnętrznego – 24 godz
  • Organizacja systemu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego – 32 godz
  • Seminarium dyplomowe z rachunkowości, sprawozdawczości, kontroli zarządczej i audytu – 15 godz

Egzaminy z przedmiotów:


 • Rachunkowość finansowa z Międzynarodowymi Standardami Sektora Finansów Publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Sprawozdawczość budżetowa  i finansowa oraz rewizja sprawozdań
 • Organizacja systemu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.