Dlaczego warto studiować Rachunkowość i podatki?

Prowadzenie działalności gospodarczej uwarunkowane jest przepisami prawa gospodarczego, bilansowego i podatkowego. Występujący w Polsce dualizm prawny powoduje, że rozwiązania z zakresu rachunkowości nie zawsze (a raczej rzadko) są zgodne z rozwiązaniami podatkowymi. Trudno zatem mówić o rachunkowości w oderwaniu od systemu podatkowego. Studia Podyplomowe Rachunkowość i Podatki realizują program w obu tych zakresach, bowiem nierozerwalnie ze sobą powiązane kwestie rachunkowe i podatkowe wymagają zarówno znajomości obowiązujących przepisów prawa, jak i umiejętności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdania finansowego oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie. W ramach przedmiotu zajęcia są prowadzone przez kilku wykładowców specjalizujących się w danym temacie. Zajęcia z rachunkowości prowadzone są przez pracowników Katedry Rachunkowości, posiadających również doświadczenie praktyczne, natomiast zajęcia dotyczące podatków prowadzone są przez praktyków (US, Izba Skarbowa, ZUS) z długoletnim stażem dydaktycznym. Zwracając uwagę na aspekt praktyczny zajęć, zdecydowana większość zajęć ma charakter ćwiczeniowy (przykłady, zadania, studium przypadku).


Cel studiów:

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, gdzie znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości
i podatków jest szczególnie przydatna.

Zadaniem tych studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień rachunkowych oraz z tych dziedzin prawa i podatków, które łączą się ściśle w praktyce z rachunkowością i bez znajomości których nie można prowadzić w sposób prawidłowy ksiąg rachunkowych.


Obszary, na których się koncentrujemy to:
- case study rachunkowości finansowej,
- podatki,
- sprawozdawczość i analiza finansowa.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.