Studia trwają dwa semestry. Zaczynają się w marcu 2016 r. i kończą w kwietniu 2017 r.

Formuła studiów przewiduje zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne), średnio raz w miesiącu (12 zjazdów).


Ramowy program przedmiotowy:


Problemy efektywności spółdzielczego sektora bankowego w Polsce - 2h

Moduł 1. Metodyka pracy na studiach podyplomowych – 2h

Moduł 2. Wyzwania regulacyjne w działalności banków spółdzielczych – 8h

Moduł 3. Zarządzanie finansami banku – 4h

Moduł 3. Elementy zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym – 12h

Moduł 4. Sprawozdawczość bankowa - podstawa oceny działalności finansowej banku – 12h

Moduł 5. Metody ilościowe   w zarządzaniu ryzykiem – 16h

Moduł 6. Ryzyko w banku spółdzielczym

6.1. Zarządzanie ryzykiem płynności banku – 16h

6.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym – 16h

6.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – 12h

6.4. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – 12h

6.5. Inne ryzyka w banku spółdzielczym – 12h

Moduł 7. Zarządzanie kapitałem banku spółdzielczego – 16h

Moduł 8. Controlling w banku spółdzielczym – 14h

Moduł 9. Gwarantowanie depozytów oraz procesy przymusowej restrukturyzacji banków – 4h

Moduł 10. Instytucjonalny system ochrony - 8h

Moduł 11. Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego  w Polsce z perspektywy  Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – 4h 

Projekty bankowe - 8h


Warunki ukończenia studiów: słuchaczy obowiązuje zdanie egzaminów z następujących modułów problemowych:

  • Sprawozdawczość bankowa
  • Elementy zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
  • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  • Zarządzanie kapitałem banku spółdzielczego

a także zaliczenie pozostałych modułów  oraz egzamin końcowy.