W dniu 26 lutego 2021 r. ogłoszone zostały wyniki czwartej edycji konkursu na wewnętrzne projekty badawcze Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) - Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki. Finansowanie uzyskał wniosek złożony przez zespół kierowane przez pracowników naszej Katedry:

Produktywność pracy w ramach nowoczesnych form zatrudnienia opartych o technologie cyfrowe

Skład zespołu: Prof. Ryszard Barczyk, Dr hab. prof. UEP Agnieszka Ziomek, Dr Joanna Spychała, Dr Zuzanna Urbanowicz.

Cel badań: Celem badań jest określenie czynników zmian produktywności pracy wykonywanej w ramach
nowych form zatrudnienia i związanych z rosnącą dostępnością technologii cyfrowych. Badanie koncentruje się na gospodarkach wybranych krajów UE, w których rynek pracy w znacznym stopniu opiera się o zastosowanie nowych form zatrudnienia. Podstawą oceny wpływu nowych form zatrudnienia na jej produktywność będzie analiza warunków i zasad organizacji procesu pracy w ramach form zatrudnienia związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Naukową podstawę tego badania stanowi koncepcja industrial relations i podstawy prawne nowoczesnych form zatrudnienia powstałe w wyniku cyfryzacji rynku pracy w krajach UE. Wyniki badań, pozwolą na sformułowanie rekomendacji dla kształtowania polityki zatrudnia zgodnej z potrzebą cyfryzacji i podnoszenia produktywności pracy. Projekt obejmuje następujące zadania badawcze:

1. Delimitacja obszarów oddziaływania nowych technologii na organizację procesu pracy.

2. Wskazanie form zatrudnienia powstałych w wyniku oddziaływania technologii cyfrowych oraz ich
uwarunkowań prawno-społeczno-ekonomicznych obecnych w gospodarkach krajów UE (UE-27).

3. Analiza wpływu nowoczesnych form zatrudnienia na poziom produktywności poprzez określenie zespołu czynników odpowiadających za zmiany produktywności pracy wykonywanej w ramach nowych form zatrudnienia

4. Sformułowanie wniosków i rekomendacji dla podniesienia produktywności pracy poprzez zastąpienie jej nowoczesnymi formami zatrudnienia z wykorzystaniem technologii cyfrowych.