Data uzyskania tytułu zawodowego, tytułu naukowego

2019 – doktor nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla seniorów w Polsce

2015 – magister w obszarze nauk społecznych, kierunek: zarządzanie, specjalność: wycena nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2014 – magister w obszarze nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych, kierunek: gospodarka przestrzenna, specjalność: rozwój miast i regionów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Dydaktyka


 • Mikroekonomia
 • Podstawy mikroekonomii


Problematyka badawcza


 • Preferencje mieszkaniowe
 • Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów
 • Mikroekonomia


Ważniejsza publikacje


 • Jancz Anna: Seniors’ Housing Preferences in the Rural Area. World of Real Estate Journal, 108(2), 2019, ss. 19-35.
 • Jancz Anna: Zmiany demograficzne a liczba i lokalizacja domów pomocy społecznej dla seniorów w Polsce, w: W kręgu zainteresowań młodych ekonomistów / Borusiak Barbara, Nowak Lilianna ( red. ), 2018, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), ISBN 978-83-947581-3-4, ss. 33-46
 • Jancz Anna: Sytuacja demograficzna w Polsce a lokalna polityka mieszkaniowa, w: Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, vol. 47-48, nr 1-2, 2017, ss. 46-55.
 • Jancz Anna, Rącka Izabela: Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla seniorów w Polsce w opinii osób młodych, w: Przegląd Nauk Stosowanych, nr 14, 2017, ss. 7-19.
 • Jancz Anna: Senior jako nabywca na lokalnym rynku mieszkaniowym, w: Nieruchomość w przestrzeni. 3 / Trojanek Maria, Rącka Izabela ( red. ), Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, nr 10, 2017, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ISBN 9788365872050, ss. 201-219.
 • Jancz Anna: Jakość życia seniora w przestrzeni publicznej miasta, w: Przemiany przestrzeni publicznej miasta / Rącka Izabela ( red. ), Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, nr 9, 2017, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ISBN 978-83-65872-01-2, ss. 119-143.
 • Jancz Anna: Identyfikacja potrzeb mieszkaniowych osób w wieku przedsenioralnym w Poznaniu i gminach ościennych, w: Konsumenci w obszarze zainteresowań młodych naukowców / Nowak Lilianna ( red. ), 2017, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, ISBN 978-83-947581-1-0, ss. 47-64
 • Jancz Anna: Potrzeby mieszkaniowe osób starszych i ich opinie na temat budownictwa senioralnego, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 45/1, 2016, ss. 305-316, DOI:10.18276/sip.2016.45/1-24
 • Jancz Anna: Suburbanizacja a sytuacja mieszkaniowa w aglomeracji poznańskiej, w: Świat Nieruchomości, nr 1 (95), 2016, ss. 53-60.
 • Jancz Anna: Statyczna oraz dynamiczna analiza kondycji społeczno-gospodarczej powiatów w Polsce, w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych / Mach Łukasz ( red. ), Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, nr 452, 2016, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, ISBN 978-83-65235-64-0, ss. 55-74